Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Kuukausi
Saviselkä-Piippolan tie on osa tieliikenteen arvotettua historiaa

Sa­vi­sel­kä-Piip­po­lan tie on osa tie­lii­ken­teen ar­vo­tet­tua his­to­riaa

26.05.2023 12:00
Tilaajille
Sodassa henkensä antaneiden muistolle – katso video Pulkkilan sankarihaudoilla käynnistä

Sodassa hen­ken­sä an­ta­nei­den muis­tol­le – katso video Pulk­ki­lan san­ka­ri­hau­doil­la käyn­nis­tä

21.05.2023 16:52
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnassa järjestettiin kaatuneitten muistopäivän messu Pulkkilan kirkossa. Messun jälkeen laskettiin seurakunnan ja kunnan yhteinen seppele Pulkkilan sankarihaudalle. Seppeleenlaskutilaisuus oli kello 11 myös kaikkien muiden Siikalatvan seurakunnan kappeleiden sankarihaudoille.

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­tet­tiin kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän messu Pulk­ki­lan kir­kos­sa. Messun jälkeen las­ket­tiin seu­ra­kun­nan ja kunnan yh­tei­nen seppele Pulk­ki­lan san­ka­ri­hau­dal­le. Sep­pe­leen­las­ku­ti­lai­suus oli kello 11 myös kaik­kien muiden Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pe­lei­den san­ka­ri­hau­doil­le.

21.05.2023 15:25
Tilaajille
Aarteiden etsintää ja menneiden muistelua – Kestilän peruskoulun irtaimistomyyjäisissä koettiin väenpaljous. Katso video

Aar­tei­den et­sin­tää ja men­nei­den muis­te­lua – Kes­ti­län pe­rus­kou­lun ir­tai­mis­to­myy­jäi­sis­sä koet­tiin väen­pal­jous. Katso video

19.05.2023 15:01
Tilaajille
Muistot vetävät yhteen 50 vuoden jälkeen

Muistot vetävät yhteen 50 vuoden jälkeen

09.05.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Suosikkikirjailijan kuolema laulun otsikkona uutuuslevyllä

Suo­sik­ki­kir­jai­li­jan kuolema laulun ot­sik­ko­na uu­tuus­le­vyl­lä

02.05.2023 18:00
Tilaajille
Kärsämänkyläläinen Johan Similä oli ritari ja marsalkan arkunkantaja

Kär­sä­män­ky­lä­läi­nen Johan Similä oli ritari ja mar­sal­kan ar­kun­kan­ta­ja

27.04.2023 18:00
Tilaajille
Tänään vietetään kansallista veteraanipäivää – Siikalatvalla seppeleiden lasku kaatuneiden muistopäivänä

Tänään vie­te­tään kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää – Sii­ka­lat­val­la sep­pe­lei­den lasku kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä­nä

27.04.2023 07:00
Tilaajille
Revonlahden kyläkirja mukana Suomen Kotiseutuliiton kilpailussa – Vuoden kotiseututeos -tittelistä kisaa 34 muutakin kyläkirjaa

Re­von­lah­den ky­lä­kir­ja mukana Suomen Ko­ti­seu­tu­lii­ton kil­pai­lus­sa – Vuoden ko­ti­seu­tu­teos -tit­te­lis­tä kisaa 34 muu­ta­kin ky­lä­kir­jaa

26.04.2023 12:00
Tilaajille
Kato, kato Joseph Owindi
Lukijalta Kolumni

Kato, kato Joseph Owindi

19.04.2023 10:00
Tilaajille
Museovirastolta tukea Viitainahon museon kunnostukseen – restaurointi etenee oviin ja ikkunoihin

Mu­seo­vi­ras­tol­ta tukea Vii­tain­ahon museon kun­nos­tuk­seen – res­tau­roin­ti etenee oviin ja ik­ku­noi­hin

16.04.2023 09:00
Tilaajille
NKP:n vieraana Gorbatšovin maassa
Lukijalta Kolumni

NKP:n vie­raa­na Gor­ba­tšo­vin maassa

15.04.2023 07:00
Tilaajille
Muistoissa menetetyn Karjalan valot ja varjot
Lukijalta

Muis­tois­sa me­ne­te­tyn Kar­ja­lan valot ja varjot

05.04.2023 18:00
Tilaajille
"Ukrainan sota nostaa evakkojen jälkeläisten traumat pintaan" – Siirtokarjalaisten lapsia tutkinut Hellä Neuvonen-Seppänen havaitsi juurettomuuden tunteen siirtyneen sukupolvelta toiselle

"Uk­rai­nan sota nostaa evak­ko­jen jäl­ke­läis­ten traumat pin­taan" – Siir­to­kar­ja­lais­ten lapsia tut­ki­nut Hellä Neu­vo­nen-Sep­pä­nen ha­vait­si juu­ret­to­muu­den tunteen siir­ty­neen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le

18.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Mauno Koivistoa muistellen
Lukijalta Kolumni

Mauno Koi­vis­toa muis­tel­len

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Kiista Pähkinäsaaren rauhan rajalinjasta jatkuu – nykytutkimus on osoittanut, että rajalinja näkyy suomalaisissa ja suomalaisten elämässä monella tavalla

Kiista Päh­ki­nä­saa­ren rauhan ra­ja­lin­jas­ta jatkuu – ny­ky­tut­ki­mus on osoit­ta­nut, että ra­ja­lin­ja näkyy suo­ma­lai­sis­sa ja suo­ma­lais­ten elä­mäs­sä monella tavalla

13.03.2023 06:00
Tilaajille
Matkakertomus Ranskan reissulta
Lukijalta

Mat­ka­ker­to­mus Ranskan reis­sul­ta

05.03.2023 18:00
Tilaajille
Huoli painaa Kestilän museoyhdistystä - kuka jatkaisi arvokasta työtä?

Huoli painaa Kes­ti­län mu­seo­yh­dis­tys­tä - kuka jat­kai­si ar­vo­kas­ta työtä?

01.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Yksityisen sotamuseon tulevaisuus avoimena - mihin sijoitetaan Seppo Karppisen mittava kokoelma?

Yk­si­tyi­sen so­ta­mu­seon tu­le­vai­suus avoi­me­na - mihin si­joi­te­taan Seppo Karp­pi­sen mittava ko­koel­ma?

28.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Vilho Koivumaa kulki kolme vuotta taistelupaikalta toiselle – veteraani ei ymmärrä Venäjän sotaista hävitysvimmaa

Vilho Koi­vu­maa kulki kolme vuotta tais­te­lu­pai­kal­ta toi­sel­le – ve­te­raa­ni ei ymmärrä Venäjän so­tais­ta hä­vi­tys­vim­maa

26.02.2023 06:00
Tilaajille