Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Rajut sadekuurot rysäyttivät vedet sisään Siikalatvalla ja Haapajärvellä – palomestari kehottaa varovaisuuteen liikenteessä

Rajut sa­de­kuu­rot ry­säyt­ti­vät vedet sisään Sii­ka­lat­val­la ja Haa­pa­jär­vel­lä – pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa va­ro­vai­suu­teen lii­ken­tees­sä

28.07.2023 18:31 2
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen valmiudet ympäristövahinkojen torjuntaan olivat parhaasta päästä, vaikka vaatimustasoa ei saavutettukaan

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen val­miu­det ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen tor­jun­taan olivat par­haas­ta päästä, vaikka vaa­ti­mus­ta­soa ei saa­vu­tet­tu­kaan

14.04.2023 09:00
Tilaajille
AVI: 18 pelastuslaitoksessa ei ylletä vaatimustasolle ympäristövahinkojen varautumisessa – Jokilaaksojen pelastuslaitos yksi alapuolelle jäävistä

AVI: 18 pe­las­tus­lai­tok­ses­sa ei ylletä vaa­ti­mus­ta­sol­le ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen va­rau­tu­mi­ses­sa – Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos yksi ala­puo­lel­le jää­vis­tä

12.04.2023 12:00
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Tuohimaanperällä – Syttymissyyksi epäillään leivinuunin päällä olleita sanomalehtiä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Tuo­hi­maan­pe­räl­lä – Syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään lei­vin­uu­nin päällä olleita sa­no­ma­leh­tiä

12.12.2022 08:23
Tilaajille
Liikenneonnettomuudet työllistivät pelastajia – Siikalatvalla sattui risteyskolari

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­det työl­lis­ti­vät pe­las­ta­jia – Sii­ka­lat­val­la sattui ris­teys­ko­la­ri

07.12.2022 06:59
Tilaajille
Nokipalo hälytti palokunnan ja nuohoojan paikalle Siikajoella, tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja

No­ki­pa­lo hälytti pa­lo­kun­nan ja nuo­hoo­jan pai­kal­le Sii­ka­joel­la, ti­lan­tees­ta ei syn­ty­nyt hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

06.12.2022 06:30
Ruukin paloaseman lähtövalmius lähellä nollaa eikä naapuristakaan apua aina tule – maatilan tulipalossa oli pelastusyksiköllä jo orpo olo

Ruukin pa­lo­ase­man läh­tö­val­mius lähellä nollaa eikä naa­pu­ris­ta­kaan apua aina tule – maa­ti­lan tu­li­pa­los­sa oli pe­las­tus­yk­si­köl­lä jo orpo olo

21.10.2022 09:08 2
Tilaajille
Pelastajien riveihin kaivataan lisää väkeä –  “Varallaolon loputtua Kestilässä ei välttämättä ole ollut yhtään hälytykseen lähtijää hälytyksen tullen.”

Pe­las­ta­jien ri­vei­hin kai­va­taan lisää väkeä –  “Va­ral­lao­lon lo­put­tua Kes­ti­läs­sä ei vält­tä­mät­tä ole ollut yhtään hä­ly­tyk­seen läh­ti­jää hä­ly­tyk­sen tul­len.”

18.10.2022 06:00
Tilaajille
Otteita Kestilän VPK:n viikkoharjoituksista

Otteita Kes­ti­län VPK:n viik­ko­har­joi­tuk­sis­ta

18.10.2022 05:00
Tilaajille
Edessä miljoonan euron säästöt: Pelastamista pitää hoitaa entistä halvemmin ensi vuonna – kuntalaisilta toivotaan palautetta 21.10 mennessä

Edessä mil­joo­nan euron sääs­töt: Pe­las­ta­mis­ta pitää hoitaa entistä hal­vem­min ensi vuonna – ­kun­ta­lai­sil­ta toi­vo­taan pa­lau­tet­ta 21.10 men­nes­sä

16.10.2022 09:00 1
Nuohous on hormille kuin katsastus autolle – nuohouksen puute voi johtaa ärhäkkään ja tuhoisaan nokipaloon

Nuohous on hor­mil­le kuin kat­sas­tus autolle – nuo­houk­sen puute voi johtaa är­häk­kään ja tu­hoi­saan no­ki­pa­loon

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Kärsämäeltä ei saada sammuttajia liikkeelle, ja naapuriasemat kuten Pulkkila paikkaavat tilanteita – pelastuslaitos painii toimintavalmiusongelman kanssa

Kär­sä­mäel­tä ei saada sam­mut­ta­jia liik­keel­le, ja naa­pu­ri­ase­mat kuten Pulk­ki­la paik­kaa­vat ti­lan­tei­ta – pe­las­tus­lai­tos painii toi­min­ta­val­mius­on­gel­man kanssa

03.09.2022 16:11 2
Tilaajille
Viikonloppuna ilotulitetaan venetsialaisia – kovalla tuulella ilotulittaminen on kielletty

Vii­kon­lop­pu­na ilo­tu­li­te­taan ve­net­sia­lai­sia – kovalla tuu­lel­la ilo­tu­lit­ta­mi­nen on kiel­let­ty

26.08.2022 15:00
Oikaisu uutiseen, joka koski Jokilaaksojen pelastuslaitokselle tuomittuja palkkasaatavia

Oikaisu uu­ti­seen, joka koski Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le tuo­mit­tu­ja palk­ka­saa­ta­via

25.08.2022 10:17
Ukkosen epäillään sytyttäneen autiotalon

Ukkosen epäil­lään sy­tyt­tä­neen au­tio­ta­lon

20.08.2022 07:27
Tilaajille
Sopimuspalokuntalaisten palkkasaatavat läpi Työtuomioistuimessa – Siikajoen osuus saatavista 80 316 euroa

So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lais­ten palk­ka­saa­ta­vat läpi Työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa – Sii­ka­joen osuus saa­ta­vis­ta 80 316 euroa

12.08.2022 16:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksille kymmeniä ilmiantoja koteihin hamstratuista tavaroista ja roskista – "Sisällä on vain kuja kulkemiseen, joka sekään ei johda huoneesta toiseen avoimena"

Pe­las­tus­lai­tok­sil­le kym­me­niä il­mi­an­to­ja ko­tei­hin hamst­ra­tuis­ta ta­va­rois­ta ja ros­kis­ta – "Si­säl­lä on vain kuja kul­ke­mi­seen, joka sekään ei johda huo­nees­ta toiseen avoi­me­na"

06.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Siikajoenkylällä savuava grilli aiheutti rakennuspaloepäilyn

Sii­ka­joen­ky­läl­lä savuava grilli ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­epäi­lyn

02.08.2022 05:30
Tilaajille
Turvallista juhannusta
Pääkirjoitus

Tur­val­lis­ta ju­han­nus­ta

21.06.2022 23:00
Tilaajille
Tupakantumppi sytytti maastopalon Paavolan Ilmakankaantiellä – pelastuslaitos muistuttaa ruohikkopalovaroituksesta

Tu­pa­kan­tump­pi sytytti maas­to­pa­lon Paa­vo­lan Il­ma­kan­kaan­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­ses­ta

25.05.2022 08:45