Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kuukausi
Henkilöauto syttyi palamaan Siikalatvalla, palo sai alkunsa hitsaustöistä – henkilö- ja eläinvahingoilta vältyttiin

Hen­ki­löau­to syttyi pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo sai alkunsa hit­saus­töis­tä – hen­ki­lö- ja eläin­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

14.04.2021 15:17
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui korjauskelvottomaksi Siikajoella varhain maanantaiaamuna – pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talo oli ilmiliekeissä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la varhain maa­nan­taiaa­mu­na – pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le talo oli il­mi­lie­keis­sä

12.04.2021 12:12
Harjoitus pitää pelastajan pätevänä – savusukellusharjoituksissa opitaan hallitsemaan paloa ja tunnistamaan huoneistopalon vaaranpaikkoja

Har­joi­tus pitää pe­las­ta­jan pä­te­vä­nä – sa­vu­su­kel­lus­har­joi­tuk­sis­sa opitaan hal­lit­se­maan paloa ja tun­nis­ta­maan huo­neis­to­pa­lon vaa­ran­paik­ko­ja

08.04.2021 12:00
Tilaajille
Siikajokivarressa 268 taloudessa on aika tehdä tänä keväänä paloturvallisuuden itsearviointi – tarkastuspyyntö lähetetään joka kymmenes vuosi

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa 268 ta­lou­des­sa on aika tehdä tänä keväänä pa­lo­tur­val­li­suu­den it­sear­vioin­ti – tar­kas­tus­pyyn­tö lä­he­te­tään joka kym­me­nes vuosi

04.04.2021 12:26
Tilaajille
Pelastuslaitoksen toimintavalmiusmuutos palautettiin jatkovalmisteluun – johtokunta haluaa kuullaan vielä henkilöstöä

Pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­mius­muu­tos pa­lau­tet­tiin jat­ko­val­mis­te­luun – joh­to­kun­ta haluaa kuul­laan vielä hen­ki­lös­töä

28.03.2021 20:01
Tilaajille
Vanhemmat
Uhkaavasta palosta selvittiin pannuhuoneen tuhoutumisella – Esko Leinonen pelkäsi tulen nielevän elämäntyönsä

Uh­kaa­vas­ta palosta sel­vit­tiin pan­nu­huo­neen tu­hou­tu­mi­sel­la – Esko Lei­no­nen pelkäsi tulen nie­le­vän elä­män­työn­sä

04.03.2021 15:22
Tilaajille
Rantsilassa Mankilan koululla syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammutettua, vauriot jäivät pieniksi

Rant­si­las­sa Man­ki­lan kou­lul­la syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin no­peas­ti sam­mu­tet­tua, vauriot jäivät pie­nik­si

04.03.2021 09:48
Kuolonkolari Nelostiellä Jylhänrannan kohdalla

Kuo­lon­ko­la­ri Ne­los­tiel­lä Jyl­hän­ran­nan koh­dal­la

02.03.2021 06:04
Tilaajille
Jokipelastuksen uudet mallit eivät kelpaa kunnille – uudistuksen pitää taata toimintavalmius eivätkä kustannukset saa nousta

Jo­ki­pe­las­tuk­sen uudet mallit eivät kelpaa kun­nil­le – uu­dis­tuk­sen pitää taata toi­min­ta­val­mius eivätkä kus­tan­nuk­set saa nousta

28.02.2021 07:00
Tilaajille
Iso-Lamujärveen traktorilla humpsahtanut mies pelastettiin Pyhännällä – pelastushelikopteri paikansi miehen

Iso-La­mu­jär­veen trak­to­ril­la hump­sah­ta­nut mies pe­las­tet­tiin Py­hän­näl­lä – pe­las­tus­he­li­kop­te­ri pai­kan­si miehen

19.02.2021 15:40
Tilaajille
Tuli karkasi uunista Ruukissa – pelastuslaitos sammutti palavat seinähirret

Tuli karkasi uunista Ruu­kis­sa – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palavat sei­nä­hir­ret

19.02.2021 12:29
Rekka ajautui ojaan Pyhännällä

Rekka ajautui ojaan Py­hän­näl­lä

01.02.2021 13:05
Tilaajille
Jokipelastus etsii ratkaisua varallaoloon – kuntien lausuntoa odotetaan kahdesta mallista

Jo­ki­pe­las­tus etsii rat­kai­sua va­ral­lao­loon – kuntien lau­sun­toa odo­te­taan kah­des­ta mal­lis­ta

29.01.2021 16:15
Tilaajille
Paloasemalta on päästävä hälytysajoneuvojen lähtemään myös remonttiaikana – saneerausaikataulua ei ole vedetty liian tiukalle

Pa­loa­se­mal­ta on pääs­tä­vä hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo­jen läh­te­mään myös re­mont­tiai­ka­na – sa­nee­rau­sai­ka­tau­lua ei ole vedetty liian tiu­kal­le

28.01.2021 17:50
Tilaajille
Savusauna kärähti Pyhännällä – joulukinkkujen palvaus kuumensi kattorakenteet

Sa­vu­sau­na kärähti Py­hän­näl­lä – jou­lu­kink­ku­jen palvaus kuu­men­si kat­to­ra­ken­teet

18.12.2020 08:08
Tilaajille
Henkilöauto osui pysäköityyn kuorma-autoon Revonlahdella

Hen­ki­löau­to osui py­sä­köi­tyyn kuor­ma-au­toon Re­von­lah­del­la

16.12.2020 11:43
Tilaajille
Tyhjillään oleva navettarakennus tuhoutui tulipalossa Siikajoella sunnuntain ja maanantain välisenä yönä

Tyh­jil­lään oleva na­vet­ta­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Sii­ka­joel­la sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­se­nä yönä

14.12.2020 07:16
Tavastkengällä korjattiin polttoöljyvahinkoa – kiitokset pelastuslaitokselta pikaisesta vahinkoilmoituksesta

Ta­vast­ken­gäl­lä kor­jat­tiin polt­toöl­jy­va­hin­koa – kii­tok­set pe­las­tus­lai­tok­sel­ta pi­kai­ses­ta va­hin­koil­moi­tuk­ses­ta

11.12.2020 10:23
Ensihoito pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirille tammikuusta 2022 alkaen – Pulkkilan uuden ensihoitotilan rakentaminen alkamassa

En­si­hoi­to pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­ril­le tam­mi­kuus­ta 2022 alkaen – Pulk­ki­lan uuden en­si­hoi­to­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen al­ka­mas­sa

12.10.2020 10:59
Tilaajille
Sähköauton akku saattaa syttyä palamaan  jopa vuorokausi törmäyskolarin jälkeen – sammuttaminen haastavaa pelastajille

Säh­köau­ton akku saattaa syttyä pa­la­maan jopa vuo­ro­kau­si tör­mäys­ko­la­rin jälkeen – sam­mut­ta­mi­nen haas­ta­vaa pe­las­ta­jil­le

02.10.2020 07:05
Tilaajille