Jokilaaksojen pelastuslaitos
Valtiolta tulossa jopa 1,6 miljoonan lisäraha Kalajoen jättipalon vuoksi – summa ei kuitenkaan kata läheskään kaikkia pelastuslaitoksen kuluja

Val­tiol­ta tulossa jopa 1,6 mil­joo­nan li­sä­ra­ha Ka­la­joen jät­ti­pa­lon vuoksi – summa ei kui­ten­kaan kata lä­hes­kään kaikkia pe­las­tus­lai­tok­sen kuluja

11.10.2021 10:00
PPSHP:n hallitus hyväksyi ensihoidon liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille – ensihoito siirtyy pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi

PPSHP:n hal­li­tus hy­väk­syi en­si­hoi­don liik­keen­luo­vu­tuk­sen sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – en­si­hoi­to siirtyy pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi tuo­tan­nok­si

02.10.2021 18:00
Tilaajille
Lähtövalmiudessa vuorokauden ympäri

Läh­tö­val­miu­des­sa vuo­ro­kau­den ympäri

07.09.2021 12:00
Tilaajille
Varpaat lämpimäksi -tempaus – villasukkia lämmittämään pelastajien varpaita

Varpaat läm­pi­mäk­si -tem­paus – vil­la­suk­kia läm­mit­tä­mään pe­las­ta­jien var­pai­ta

06.09.2021 09:00
Tilaajille
Kesäsään ääri-ilmiöt näkyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosten tehtävämäärissä – "Juhannusviikon myrskyt tekivät tilastoihin suuren piikin"

Ke­sä­sään ää­ri-il­miöt nä­kyi­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ten teh­tä­vä­mää­ris­sä – "Ju­han­nus­vii­kon myrskyt tekivät ti­las­toi­hin suuren piikin"

28.08.2021 12:00
Tilaajille
Ilotulitus sallittu venetsialaisissa ilman erillistä ilmoitusta

Ilo­tu­li­tus sal­lit­tu ve­net­sia­lai­sis­sa ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta

25.08.2021 12:18
Lämminvesivaraajan vastukset kärähtivät Siikajoella

Läm­min­ve­si­va­raa­jan vas­tuk­set kä­räh­ti­vät Sii­ka­joel­la

08.08.2021 16:26
Tilaajille
Liikennevälinepalon sammutusnäytös

Lii­ken­ne­vä­li­ne­pa­lon sam­mu­tus­näy­tös

25.07.2021 06:03
Tilaajille
Hevonen tarvitsi apua – Jokipelastus auttoi pinteestä

Hevonen tar­vit­si apua – Jo­ki­pe­las­tus auttoi pin­tees­tä

20.07.2021 08:40
Piharakennuksessa syttyi tulipalo Siikalatvan Pulkkilassa – talon asukkaat saivat estettyä palon leviämisen

Pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – talon asuk­kaat saivat es­tet­tyä palon le­viä­mi­sen

14.07.2021 10:12
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina – nuotio sytytti maastopalon Kalajoella

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na – nuotio sytytti maas­to­pa­lon Ka­la­joel­la

12.07.2021 22:47
Tuli tuhosi ulkorakennuksen Tuomiojantien varrella– mahdotonta ei ole, että palon sytytti salama

Tuli tuhosi ul­ko­ra­ken­nuk­sen Tuo­mi­ojan­tien var­rel­la– mah­do­ton­ta ei ole, että palon sytytti salama

11.07.2021 21:27
Tilaajille
Alkusammutuskalustolla onnistuttiin estämään isommat tuhot – pelastuslaitos varmisti hallirakennuksessa syttyneen palon sammumisen

Al­ku­sam­mu­tus­ka­lus­tol­la on­nis­tut­tiin es­tä­mään isommat tuhot – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti hal­li­ra­ken­nuk­ses­sa syt­ty­neen palon sam­mu­mi­sen

11.07.2021 10:05
Tilaajille
Luonnonvedet houkuttelevat hakemaan helpotusta helteeseen – muista: älä ui yksin ja tunne uimataitosi

Luon­non­ve­det hou­kut­te­le­vat ha­ke­maan hel­po­tus­ta hel­tee­seen – muista: älä ui yksin ja tunne ui­ma­tai­to­si

09.07.2021 09:00
Helle- ja metsäpalovaroitus voimassa – Ilmatieteenlaitoksen varoitus yltää keskiviikkoon saakka

Helle- ja met­sä­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa – Il­ma­tie­teen­lai­tok­sen va­roi­tus yltää kes­ki­viik­koon saakka

03.07.2021 07:11
Tilaajille
Pelastuslaitoksen ohjeet turvalliseen juhannukseen – avotulesta tulee tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle

Pe­las­tus­lai­tok­sen ohjeet tur­val­li­seen ju­han­nuk­seen – avo­tu­les­ta tulee tehdä il­moi­tus pe­las­tus­lai­tok­sel­le

24.06.2021 16:00
Myrsky- ja ukkosrintama teki pahaa jälkeä tiistai-iltapäivänä Rantsilassa – trombi irrotti kattoja, kaatoi metsää ja pihapuita

Myrsky- ja uk­kos­rin­ta­ma teki pahaa jälkeä tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä Rant­si­las­sa – trombi irrotti kat­to­ja, kaatoi metsää ja pi­ha­pui­ta

22.06.2021 22:01
Tilaajille
Ukkosrintama aiheutti Jokilaaksojen alueella vajaat 30 tehtävää – salama sytytti rakennuspalon Siikajoella ja myrskytuuli kaatoi puita tielle

Uk­kos­rin­ta­ma ai­heut­ti Jo­ki­laak­so­jen alueel­la vajaat 30 teh­tä­vää – salama sytytti ra­ken­nus­pa­lon Sii­ka­joel­la ja myrs­ky­tuu­li kaatoi puita tielle

21.06.2021 20:24
Tilaajille
Pientalojen paloturvallisuus hyvällä tasolla Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella – eniten puutteita on asukkaiden osoitenumeroinnin näkyvyydessä ja kodin alkusammutuskalustossa

Pien­ta­lo­jen pa­lo­tur­val­li­suus hyvällä tasolla Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – eniten puut­tei­ta on asuk­kai­den osoi­te­nu­me­roin­nin nä­ky­vyy­des­sä ja kodin al­ku­sam­mu­tus­ka­lus­tos­sa

10.06.2021 14:00
Tilaajille
Traktori tuhoutui tulipalossa Siikajoella

Trak­to­ri tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Sii­ka­joel­la

06.06.2021 11:48