Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kuukausi
Tupakantumppi sytytti maastopalon Paavolan Ilmakankaantiellä – pelastuslaitos muistuttaa ruohikkopalovaroituksesta

Tu­pa­kan­tump­pi sytytti maas­to­pa­lon Paa­vo­lan Il­ma­kan­kaan­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­ses­ta

25.05.2022 08:45
Kulottajat ovat taas vauhdissa ja maastopalot työllistävät pelastuslaitosta – "Näitä hälytyksiä tulee nyt useampi viikossa", kerrotaan Jokilaaksojen pelastuslaitokselta

Ku­lot­ta­jat ovat taas vauh­dis­sa ja maas­to­pa­lot työl­lis­tä­vät pe­las­tus­lai­tos­ta – "Näitä hä­ly­tyk­siä tulee nyt useampi vii­kos­sa", ker­ro­taan Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Liekkejä nähnyt ohikulkija vinkkasi sammuttajat paikalle – kyseessä olikin hallittu pellon kulotus

Liek­ke­jä nähnyt ohi­kul­ki­ja vink­ka­si sam­mut­ta­jat pai­kal­le – ky­sees­sä olikin hal­lit­tu pellon kulotus

11.05.2022 13:45
Tilaajille
Rakennuspalo osoittautui vääräksi hälytykseksi Siikalatvalla

Ra­ken­nus­pa­lo osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si Sii­ka­lat­val­la

09.05.2022 13:31
Tilaajille
Kulotus uhkasi karata käsistä, lumella ja vedellä rajatut liekit pysyivät kuitenkin hallinnassa – pelastuslaitos kävi kääntymässä paikan päällä

Kulotus uhkasi karata kä­sis­tä, lumella ja vedellä rajatut liekit py­syi­vät kui­ten­kin hal­lin­nas­sa – pe­las­tus­lai­tos kävi kään­ty­mäs­sä paikan päällä

09.05.2022 13:30
Tilaajille
Vanhemmat
Jokilaaksojen pelastuslaitos palkitsi paljon ammattilaisia –Katso nimet, ketkä saivat huomionosoituksia pelastuslaitoksen alueelta

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos pal­kit­si paljon am­mat­ti­lai­sia –Katso nimet, ketkä saivat huo­mion­osoi­tuk­sia pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­ta

17.04.2022 12:00
Tilaajille
Pulkkilan paloasemalle noin sata neliötä lisätilaa – samassa urakassa sähköportti Nelostien liittymään

Pulk­ki­lan pa­lo­ase­mal­le noin sata neliötä li­sä­ti­laa – samassa ura­kas­sa säh­kö­port­ti Ne­los­tien liit­ty­mään

12.04.2022 09:00
Tilaajille
Paloasemien vuokria alennettu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella – kuntien taloutta helpotetaan määräaikaisella ratkaisulla

Pa­lo­ase­mien vuokria alen­net­tu Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – kuntien ta­lout­ta hel­po­te­taan mää­rä­ai­kai­sel­la rat­kai­sul­la

07.04.2022 06:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kyselty väestönsuojista – Lue tästä, miten laitos vastaa

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kyselty väes­tön­suo­jis­ta – Lue tästä, miten laitos vastaa

09.03.2022 11:14
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on varauduttu väestön suojaamiseen

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la on va­rau­dut­tu väestön suo­jaa­mi­seen

05.03.2022 09:00
Tilaajille
Painava lumikuorma on riski kattorakenteille – lumenpudotusta ei pidä koskaan tehdä yksin eikä ilman oikeita turvavarusteita

Painava lu­mi­kuor­ma on riski kat­to­ra­ken­teil­le – lu­men­pu­do­tus­ta ei pidä koskaan tehdä yksin eikä ilman oikeita tur­va­va­rus­tei­ta

28.02.2022 05:41
Tilaajille
Paloturvallisuuden pohdintaan kannattaa käyttää tovi

Pa­lo­tur­val­li­suu­den poh­din­taan kan­nat­taa käyttää tovi

19.02.2022 18:00
Tilaajille
Omakotitalossa syttyi tulipalo Siikajoenkylällä – palohälytin herätti nuoren miehen unilta

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Sii­ka­joen­ky­läl­lä – pa­lo­hä­ly­tin herätti nuoren miehen unilta

07.02.2022 08:49
Tilaajille
Ensihoidon järjestämisestä vastaa nyt sairaanhoitopiiri: Asukkaille muutos ei juurikaan näy

En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä vastaa nyt sai­raan­hoi­to­pii­ri: Asuk­kail­le muutos ei juu­ri­kaan näy

07.01.2022 06:00
Tilaajille
Isot muutokset varallaolojärjestelmään – pelastuslaitos solmii sopimukset palokuntien kanssa

Isot muu­tok­set va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mään – pe­las­tus­lai­tos solmii so­pi­muk­set pa­lo­kun­tien kanssa

05.01.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitosten yhdistäminen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suomessa – "Keikat on kuitenkin aina hoidettava"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tä­mi­nen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suo­mes­sa – "Keikat on kui­ten­kin aina hoi­det­ta­va"

04.12.2021 06:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksen varallaolojärjestelmä ja toimintavalmius
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­lai­tok­sen va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mä ja toi­min­ta­val­mius

03.12.2021 18:00
Tilaajille
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö lähetti 2 000 palovaroitinta jaettavaksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelle –mukana Siikajokivarresta jo Siikalatvan seurakunta ja Rantsilan omaishoitajien yhdistys

Suomen Pe­las­tus­alan Kes­kus­jär­jes­tö lähetti 2 000 pa­lo­va­roi­tin­ta jaet­ta­vak­si Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­le –mukana Sii­ka­jo­ki­var­res­ta jo Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta ja Rant­si­lan omais­hoi­ta­jien yh­dis­tys

07.11.2021 12:31
Eläköitynyt pelastusjohtaja vaatii: Pelastusalan johdon on puututtava pelastusalalla vuosia jatkuneeseen seksuaaliseen häirintään ja ala tehtävä naisellekin soveliaaksi

Elä­köi­ty­nyt pe­las­tus­joh­ta­ja vaatii: Pe­las­tus­alan johdon on puu­tut­ta­va pe­las­tus­alal­la vuosia jat­ku­nee­seen sek­suaa­li­seen häi­rin­tään ja ala tehtävä nai­sel­le­kin so­ve­liaak­si

01.11.2021 11:27
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa ei ole tullut ilmi seksuaalista häirintää

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­ses­sa ei ole tullut ilmi sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää

01.11.2021 11:26
Tilaajille