Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luohua
Luohuan kaukalolla koettiin haasteottelun huuma – katso kuvia ja video kylätapahtumasta

Luohuan kau­ka­lol­la koet­tiin haas­te­ot­te­lun huuma – katso kuvia ja video ky­lä­ta­pah­tu­mas­ta

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Luohuan maaseutuyhdistys ry haastoi Siikajoen kuntapäättäjät leikkimieliseen jääkiekko-otteluun, jossa luohualaiset haastoivat edelleen ensi talven turnausta toteuttamaan karinkantalaiset. Videolla muun muassa joukkueiden esittely.

Luohuan maa­seu­tu­yh­dis­tys ry haastoi Sii­ka­joen kun­ta­päät­tä­jät leik­ki­mie­li­seen jää­kiek­ko-ot­te­luun, jossa luo­hua­lai­set haas­toi­vat edel­leen ensi talven tur­naus­ta to­teut­ta­maan ka­rin­kan­ta­lai­set. Vi­deol­la muun muassa jouk­kuei­den esit­te­ly.

29.01.2023 13:28
Tilaajille
Ruukki Gin palkittiin Lontoossa kultamitalilla – menestys yllätti, kun kilpailuun osallistuttiin varovaisena kokeiluna

Ruukki Gin pal­kit­tiin Lon­toos­sa kul­ta­mi­ta­lil­la – me­nes­tys yl­lät­ti, kun kil­pai­luun osal­lis­tut­tiin va­ro­vai­se­na ko­kei­lu­na

05.12.2022 18:00
Tilaajille
Luohuan Maaseutuyhdistys ry sai vuoden järjestöteko -palkinnon – yhdistys osoittanut ainutlaatuisen laajaa osallisuutta, yhteistyötä ja talkoohenkeä

Luohuan Maa­seu­tu­yh­dis­tys ry sai vuoden jär­jes­tö­te­ko -pal­kin­non – yh­dis­tys osoit­ta­nut ai­nut­laa­tui­sen laajaa osal­li­suut­ta, yh­teis­työ­tä ja tal­koo­hen­keä

07.11.2022 14:30
Tilaajille
Siikajokilaakso otti selvää, mitä tehdään Syysmuokkauspäivässä – katso kuvakaruselli ja työnäytösvideo

Sii­ka­jo­ki­laak­so otti selvää, mitä tehdään Syys­muok­kaus­päi­väs­sä – katso ku­va­ka­ru­sel­li ja työ­näy­tös­vi­deo

02.10.2022 18:09
Tilaajille
Giniä navetan maitohuoneesta – Ruukki Distilleryn ensimmäinen tuote Alkon hyllyille

Giniä navetan mai­to­huo­nees­ta – Ruukki Dis­til­le­ryn en­sim­mäi­nen tuote Alkon hyl­lyil­le

21.09.2022 13:00
Tilaajille
Remontoidun Luohuan Osulan ikkunassa on aina jotain kaunista katseltavaa

Re­mon­toi­dun Luohuan Osulan ik­ku­nas­sa on aina jotain kau­nis­ta kat­sel­ta­vaa

11.09.2022 18:00
Tilaajille
Kylällinen kunniaa koko Luohualle

Ky­läl­li­nen kunniaa koko Luo­hual­le

06.09.2022 15:00
Tilaajille
Tien täydeltä kuoppia, hyppyjä ja pölyä – Luohuan Ylipääntie on murheenkryyni

Tien täy­del­tä kuop­pia, hyppyjä ja pölyä – Luohuan Yli­pään­tie on mur­heen­kryy­ni

17.08.2022 12:00
Tilaajille
Vanhat koneet lauloivat kuorossa Luohualla – Ryskypäivä sai paljon kävijöitä

Vanhat koneet lau­loi­vat kuo­ros­sa Luo­hual­la – Rys­ky­päi­vä sai paljon kä­vi­jöi­tä

15.08.2022 14:00
Tilaajille
Luohuan ryskypäivän työnäytöksiä

Luohuan rys­ky­päi­vän työ­näy­tök­siä

17.08.2022 12:50
Tilaajille
Kaksi sutta seuraili peltotöitä Luohualla – eläimet tarkkailivat traktoria pelkäämättä

Kaksi sutta seu­rai­li pel­to­töi­tä Luo­hual­la – eläimet tark­kai­li­vat trak­to­ria pel­kää­mät­tä

14.07.2022 11:36
Tilaajille
Siikajoen pitäjäpäiväviikolla monipuolista ohjelmaa eri kyläkulmilla – Tönkyräkankaalle väen kutsui koolle maaseutuyhdistys

Sii­ka­joen pi­tä­jä­päi­vä­vii­kol­la mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa eri ky­lä­kul­mil­la – Tön­ky­rä­kan­kaal­le väen kutsui koolle maa­seu­tu­yh­dis­tys

07.07.2022 12:30
Tilaajille
Taimi Laitala täytti 85 vuotta tuoreena kotiseutuneuvoksena: kyläkirjojen tekijän mielestä optimismi pitää terveyttä yllä

Taimi Laitala täytti 85 vuotta tuo­ree­na ko­ti­seu­tu­neu­vok­se­na: ky­lä­kir­jo­jen tekijän mie­les­tä op­ti­mis­mi pitää ter­veyt­tä yllä

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Koulumiljöössä vapaamuotoista kohtaamista – kodin ja koulun ilta luo yhteisöllisyyttä

Kou­lu­mil­jöös­sä va­paa­muo­tois­ta koh­taa­mis­ta – kodin ja koulun ilta luo yh­tei­söl­li­syyt­tä

05.06.2022 18:00
Tilaajille
Positiivinen asenne kantaa pitkälle – “ Sosiaalisia suhteita pitää vaalia ja asioista täytyy osata nähdä myös positiiviset puolet hankalinakin aikoina.”

Po­si­tii­vi­nen asenne kantaa pit­käl­le – “ So­siaa­li­sia suh­tei­ta pitää vaalia ja asiois­ta täytyy osata nähdä myös po­si­tii­vi­set puolet han­ka­li­na­kin ai­koi­na.”

01.06.2022 06:00
Tilaajille
Sanna Petäjämaa on Vuoden Nuori Paikallistoimija

Sanna Pe­tä­jä­maa on Vuoden Nuori Pai­kal­lis­toi­mi­ja

01.10.2021 18:33
Tilaajille
Ystävyys on aina runon arvoinen juttu – ystäväaiheisen runokilpailun voittajat Luohualta

Ys­tä­vyys on aina runon ar­voi­nen juttu – ys­tä­vä­ai­hei­sen ru­no­kil­pai­lun voit­ta­jat Luo­hual­ta

18.07.2021 06:00
Tilaajille
Luohua ei uinu, vaan somettaa ahkerasti – some-talkoilu on luonut uudenlaista yhteisöllisyyttä

Luohua ei uinu, vaan so­met­taa ah­ke­ras­ti – so­me-tal­koi­lu on luonut uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä

06.06.2021 06:00
Tilaajille
Sipolan saha lauloi puusta rikasta elämää – luohualaisessa pihapiirissä asuu kiinnostavaa väkeä

Sipolan saha lauloi puusta rikasta elämää – luo­hua­lai­ses­sa pi­ha­pii­ris­sä asuu kiin­nos­ta­vaa väkeä

02.06.2021 06:00
Tilaajille