6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Malminetsintä
Siikalatvalaiset suhtautuu malminetsintään positiivisesti  – mahdollinen kaivostoimintakin nähtiin hyvänä asiana

Sii­ka­lat­va­lai­set suh­tau­tuu mal­min­et­sin­tään po­si­tii­vi­ses­ti  – ­mah­dol­li­nen kai­vos­toi­min­ta­kin nähtiin hyvänä asiana

15.11.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan edustajia pääsi näkemään ja kokemaan, kuinka työskentely kairaustyömaalla tapahtuu. Vierailulla oltiin GTK:n Pulkkilaan Vornan tilaamassa kairaustutkimuskohteessa.

Sii­ka­lat­van kunnan edus­ta­jia pääsi nä­ke­mään ja ko­ke­maan, kuinka työs­ken­te­ly kai­raus­työ­maal­la ta­pah­tuu. Vie­rai­lul­la oltiin GTK:n Pulk­ki­laan Vornan ti­laa­mas­sa kai­raus­tut­ki­mus­koh­tees­sa.

08.09.2023 05:02
Tilaajille
Makkonen perusti Kupukan Grafiitti Oy:n – rahoituksen hakeminen alkaa lähiaikoina

Mak­ko­nen perusti Kupukan Gra­fiit­ti Oy:n – ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mi­nen alkaa lä­hi­ai­koi­na

17.07.2023 06:00
Tilaajille
Malmilöytöjen tekemiseen hurahtaa – Alpolle, Teuvolle ja Samille tunnustusta GTK:lta. Kansannäytteillä on merkitystä malmivarannon kartoituksessa

Mal­mi­löy­tö­jen te­ke­mi­seen hu­rah­taa – Al­pol­le, Teu­vol­le ja Samille tun­nus­tus­ta GTK:l­ta. Kan­san­näyt­teil­lä on mer­ki­tys­tä mal­mi­va­ran­non kar­toi­tuk­ses­sa

16.07.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvalla saatiin tuhti tietopaketti kaivostoiminnasta – Kupukan alueella maata omistaville tulossa postia Tukesilta

Sii­ka­lat­val­la saatiin tuhti tie­to­pa­ket­ti kai­vos­toi­min­nas­ta – Kupukan alueel­la maata omis­ta­vil­le tulossa postia Tu­ke­sil­ta

15.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Rantsilaan haetaan malminetsintälupaa Kupukan alueelle – kaivostoiminta voisi alkaa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua

Rant­si­laan haetaan mal­min­et­sin­tä­lu­paa Kupukan alueel­le – kai­vos­toi­min­ta voisi alkaa ai­kai­sin­taan 15 vuoden ku­lut­tua

19.10.2022 06:00
Tilaajille
Rantsilan malmiesiintymää tutkitaan – malmigeologin kiikarissa sähköautojen akkuraaka-aineena kysytty grafiitti

Rant­si­lan mal­mi­esiin­ty­mää tut­ki­taan – mal­mi­geo­lo­gin kii­ka­ris­sa säh­kö­au­to­jen ak­ku­raa­ka-ai­nee­na kysytty gra­fiit­ti

15.03.2022 06:00
Tilaajille
Kaivoslaki uudistuu, tuleeko maanomistajalle rahakorvausta myös varausajalta?

Kai­vos­la­ki uu­dis­tuu, tuleeko maan­omis­ta­jal­le ra­ha­kor­vaus­ta myös va­rau­sa­jal­ta?

20.09.2021 06:00
Tilaajille