6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nuoret
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 07:55
Tilaajille
Julia saa viikonloppu- ja kesätöistä arvokasta työkokemusta – Janika mahdollistaa mielellään nuorten työelämään pääsyn

Julia saa vii­kon­lop­pu- ja ke­sä­töis­tä ar­vo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta – Janika mah­dol­lis­taa mie­lel­lään nuorten työ­elä­mään pääsyn

24.11.2023 18:00
Tilaajille
Kasvavia kaloreita ja lentäviä nännikumeja – Taitaja-kilpailussa päästiin tutustumaan ammatillisiin koulutusaloihin

Kas­va­via ka­lo­rei­ta ja len­tä­viä nän­ni­ku­me­ja – Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa pääs­tiin tu­tus­tu­maan am­ma­til­li­siin kou­lu­tus­aloi­hin

16.11.2023 15:00
Tilaajille
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kysyntä on kasvanut Pohteen alueella– walk in -toimintamallin pilotti on aloitettu jo muun muassa Pyhännällä

Nuorten mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lu­jen kysyntä on kas­va­nut Pohteen alueel­la– ­walk in -toi­min­ta­mal­lin pilotti on aloi­tet­tu jo muun muassa Py­hän­näl­lä

04.11.2023 12:00
Tilaajille
Jo lapsuudessa kylvetään siemen sille, miten me suhtaudumme eläimiin – Pirjo puhuu monilajisuudesta sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisesta

Jo lap­suu­des­sa kyl­ve­tään siemen sille, miten me suh­tau­dum­me eläi­miin – Pirjo puhuu mo­ni­la­ji­suu­des­ta sekä eläin­ten ja luonnon kun­nioit­ta­mi­ses­ta

21.10.2023 15:00
Tilaajille
Tätä on nuorisotyö Pyhännällä – kirjastolla tutustuttiin nuorisotyötä tekevien toimintaan

Tätä on nuo­ri­so­työ Py­hän­näl­lä – ­kir­jas­tol­la tu­tus­tut­tiin nuo­ri­so­työ­tä te­ke­vien toi­min­taan

13.10.2023 18:00
Tilaajille
Nuori – Puuttuuko kodistasi paistinpannu tai kaulin? Ruorin tavaratori voi tuoda helpotuksen.

Nuo­ri – ­Puut­tuu­ko ko­dis­ta­si pais­tin­pan­nu tai kaulin? Ruorin ta­va­ra­to­ri voi tuoda hel­po­tuk­sen.

06.10.2023 18:00
Tilaajille
Yksinäisyys, kiusaaminen ja mielenterveysongelmat monen koululaisen murhe – näin aiheesta puhuttiin Ylivieskassa valtakunnallisessa koulurauhan julistamisessa

Yk­si­näi­syys, kiu­saa­mi­nen ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat monen kou­lu­lai­sen murhe – näin ai­hees­ta pu­hut­tiin Yli­vies­kas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kou­lu­rau­han ju­lis­ta­mi­ses­sa

24.08.2023 15:00
Tilaajille
Moporälläri on kodin vastuulla – vanhempien tulee tarkistaa, millaisella mopolla nuori ajelee

Mo­po­räl­lä­ri on kodin vas­tuul­la – van­hem­pien tulee tar­kis­taa, mil­lai­sel­la mopolla nuori ajelee

21.08.2023 18:00
Tilaajille
Moni nuori ensikertalainen on jäämässä elokuun veronpalautuspäivänä ilman rahoja

Moni nuori en­si­ker­ta­lai­nen on jää­mäs­sä elokuun ve­ron­pa­lau­tus­päi­vä­nä ilman rahoja

20.07.2023 15:00
Nuorimmat tietoverkkorikosten tekijät ovat alakouluikäisiä – Milloin vanhempien herätyskellojen tulisi soida?

Nuo­rim­mat tie­to­verk­ko­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä – Milloin van­hem­pien he­rä­tys­kel­lo­jen tulisi soida?

09.06.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvalaiset pärjäsivät Karhunluolassa – viidestä finalistista kaksi Siikalatvalta

Sii­ka­lat­va­lai­set pär­jä­si­vät Kar­hun­luo­las­sa – ­vii­des­tä fi­na­lis­tis­ta kaksi Sii­ka­lat­val­ta

02.06.2023 12:00
Tilaajille
Mitä kuuluu jokilaakson nuorten kesään?

Mitä kuuluu jo­ki­laak­son nuorten kesään?

25.05.2023 09:00
Tilaajille
Uusi palvelu asumisen pulmatilanteisiin – Etäasumisneuvontaa tarjolla pudasjärveläisille nuorille

Uusi palvelu asu­mi­sen pul­ma­ti­lan­tei­siin – Etä­asu­mis­neu­von­taa tar­jol­la pu­das­jär­ve­läi­sil­le nuo­ril­le

07.05.2023 06:00
Tilaajille
Poliisi julkaisi kaksi ohjevideota mopoilevien nuorten vanhemmille – tunnistatko esimerkiksi sen, onko lapsesi mopo viritetty?

Poliisi jul­kai­si kaksi oh­je­vi­deo­ta mo­poi­le­vien nuorten van­hem­mil­le – tun­nis­tat­ko esi­mer­kik­si sen, onko lapsesi mopo vi­ri­tet­ty?

29.04.2023 18:00
Opiskelijahuolto kannustaa mielen kipujen hoitamiseen – hyvinvointiin vaikuttaa muun muassa positiivisesti kaverit, liikkuminen ja harrastukset

Opis­ke­li­ja­huol­to kan­nus­taa mielen kipujen hoi­ta­mi­seen – hy­vin­voin­tiin vai­kut­taa muun muassa po­si­tii­vi­ses­ti ka­ve­rit, liik­ku­mi­nen ja har­ras­tuk­set

10.04.2023 06:00
Tilaajille
Nuortentalo Ruorin nuorisotilatoiminta jälleen aktiivista – syksyllä toiminnasta oli muutaman kuukauden tauko, kun nuoriso-ohjaaja puuttui

Nuor­ten­ta­lo Ruorin nuo­ri­so­ti­la­toi­min­ta jälleen ak­tii­vis­ta – ­syk­syl­lä toi­min­nas­ta oli muu­ta­man kuu­kau­den tauko, kun nuo­ri­so-oh­jaa­ja puuttui

06.03.2023 15:00
Tilaajille
Paavolasta kotoisin oleva Hilma-Kaisa Heinonen, 21, suuntaa kevääksi ranskalaiseen sirkuskouluun – opinnot keskittyvät pääasiassa nuoraan, jolla työskentely on Heinoselle kuin meditaatiota

Paa­vo­las­ta ko­toi­sin oleva Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen, 21, suuntaa ke­vääk­si rans­ka­lai­seen sir­kus­kou­luun – opinnot kes­kit­ty­vät pää­asias­sa nuo­raan, jolla työs­ken­te­ly on Hei­no­sel­le kuin me­di­taa­tio­ta

01.03.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvasten nuorten ideoita etsitään Karhunluola-yritysideakilpailuun –  voittajat palkitaan rahapoteilla

Sii­ka­lat­vas­ten nuorten ideoita et­si­tään Kar­hun­luo­la-yri­ty­si­dea­kil­pai­luun –  voit­ta­jat pal­ki­taan ra­ha­po­teil­la

20.02.2023 09:00
Tilaajille
Lukiota käyvä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen: Monet nuoret uupuvat lukion paineissa

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

06.02.2023 18:00
Tilaajille