Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakentaminen
Puutavaran hinta on pudonnut rajusti korkeimmasta huipustaan – puukauppiaan mukaan terassin rakentaja pääsisi nyt halvemmalla, mutta ostopäätöksiä ei uskalleta tehdä

Puu­ta­va­ran hinta on pu­don­nut rajusti kor­keim­mas­ta hui­pus­taan – puu­kaup­piaan mukaan te­ras­sin ra­ken­ta­ja pääsisi nyt hal­vem­mal­la, mutta os­to­pää­tök­siä ei us­kal­le­ta tehdä

17.02.2023 12:00
Tilaajille
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla hakeutui yrityssaneeraukseen – myös muutosneuvottelut käynnissä. Rantsilan tehdas ei ole neuvotteluiden piirissä

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nus­yh­tiö Sikla ha­keu­tui yri­tys­sa­nee­rauk­seen – myös muu­tos­neu­vot­te­lut käyn­nis­sä. Rant­si­lan tehdas ei ole neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä

12.01.2023 22:31
Tilaajille
Pyhännällä tulee kaupan kahdeksan uutta rantatonttia – tontinostaja saa kaupantekijäisiksi polttopuuta

Py­hän­näl­lä tulee kaupan kah­dek­san uutta ran­ta­tont­tia – ton­tin­os­ta­ja saa kau­pan­te­ki­jäi­sik­si polt­to­puu­ta

01.08.2022 06:00
Tilaajille
Tiukkaa vääntöä saunan paikasta Siikajoen Tauvossa

Tiukkaa vääntöä saunan pai­kas­ta Sii­ka­joen Tau­vos­sa

09.06.2022 09:00
Tilaajille
Helteet voivat kuumentaa asunnot hengenvaarallisiksi – tutkijat etsivät viilennyskeinoja tulevaisuuden tarpeisiin

Helteet voivat kuu­men­taa asunnot hen­gen­vaa­ral­li­sik­si – tut­ki­jat etsivät vii­len­nys­kei­no­ja tu­le­vai­suu­den tar­pei­siin

05.05.2022 09:00
Miljoonaurakoita kannattaa aina yrittää

Mil­joo­nau­ra­koi­ta kan­nat­taa aina yrittää

08.04.2022 15:00
Tilaajille
Poikkeamisluvasta äänestettiin

Poik­kea­mis­lu­vas­ta ää­nes­tet­tiin

16.03.2022 15:00
Tilaajille
Uusille päättäjille rutkasti kouluverkkotietoa Siikalatvalla, Pilvi Härmä kommentoi: "Isoja ja haasteellisia asioita, joihin liittyy tunteita"

Uusille päät­tä­jil­le rut­kas­ti kou­lu­verk­ko­tie­toa Sii­ka­lat­val­la, Pilvi Härmä kom­men­toi: "Isoja ja haas­teel­li­sia asioi­ta, joihin liittyy tun­tei­ta"

20.10.2021 06:01
Tilaajille
Neittävänvaaran alueelle suunniteltu 12 tuulivoimalan rakentamista – sopimuksia on jo solmittu maanomistajien kanssa, ja kaavoitus on lähdössä käyntiin

Neit­tä­vän­vaa­ran alueel­le suun­ni­tel­tu 12 tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta – so­pi­muk­sia on jo sol­mit­tu maan­omis­ta­jien kanssa, ja kaa­voi­tus on läh­dös­sä käyn­tiin

13.10.2021 16:02
Tilaajille
Sähköinen asiointi sujuvoittaa rakennuslupaprosessia

Säh­köi­nen asioin­ti su­ju­voit­taa ra­ken­nus­lu­pa­pro­ses­sia

15.09.2021 06:01
Tilaajille
Autiot talot ja tontit asutetuiksi – Pyhännällä tehdään autiotalokartoituksia, ja sopivien kohteiden omistajia lähestytään kirjeitse

Autiot talot ja tontit asu­te­tuik­si – Py­hän­näl­lä tehdään au­tio­ta­lo­kar­toi­tuk­sia, ja so­pi­vien koh­tei­den omis­ta­jia lä­hes­ty­tään kir­jeit­se

07.07.2021 06:00
Tilaajille
Pulkkilan uuden alakoulun rakentaminen alkaa heinäkuussa

Pulk­ki­lan uuden ala­kou­lun ra­ken­ta­mi­nen alkaa hei­nä­kuus­sa

15.06.2021 04:39
Tilaajille
Pyhännälle rakennettavan rivitalokohteen suunnittelukilpailuun kutsuttu kuusi arkkitehtitoimistoa – taloudellisuuden lisäksi kohteelta odotetaan hiilineutraaliutta ja yhteisöllistä asumistapaa

Py­hän­näl­le ra­ken­net­ta­van ri­vi­ta­lo­koh­teen suun­nit­te­lu­kil­pai­luun kut­sut­tu kuusi ark­ki­teh­ti­toi­mis­toa – ta­lou­del­li­suu­den lisäksi koh­teel­ta odo­te­taan hii­li­neut­raa­liut­ta ja yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta­paa

03.02.2021 20:00
Tilaajille

Rans­teel Oy laa­jen­taa Pulk­ki­laan

04.12.2020 10:11
Tilaajille
Siikajoelle myönnetty 99 rakentamisen lupaa - omakotilupia hivenen enemmän kuin viime vuonna

Sii­ka­joel­le myön­net­ty 99 ra­ken­ta­mi­sen lupaa - oma­ko­ti­lu­pia hivenen enemmän kuin viime vuonna

07.10.2020 12:00
Tilaajille