Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Siikalatvan kunnanvaltuusto
Siikalatvan kunnanvaltuusto palautti kouluverkkoasian valmisteluun – suuri huoli vanhemmilta tulleesta viestistä. Lasten kerrotaan vaihtavan koulua ja perheiden muuttavan perässä

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti kou­lu­verk­ko­asian val­mis­te­luun – suuri huoli van­hem­mil­ta tul­lees­ta vies­tis­tä. Lasten ker­ro­taan vaih­ta­van koulua ja per­hei­den muut­ta­van perässä

30.11.2021 08:16
Tilaajille
Lankkukasakysymys herätti tarkentamaan Siikalatvan kunnanvaltuuston työskentelyohjeita –  Pilvi Härmä kysyy: “Mitä varten tehdään hallintosääntö, jos sitä ei noudateta?”

Lank­ku­ka­sa­ky­sy­mys herätti tar­ken­ta­maan Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­ton työs­ken­te­ly­oh­jei­ta –  Pilvi Härmä kysyy: “Mitä varten tehdään hal­lin­to­sään­tö, jos sitä ei nou­da­te­ta?”

10.11.2021 13:39
Tilaajille
Siikalatvan kuntavaalituloksen muutos nosti uusien valtuutettujen osuuden 56 prosenttiin– yllättäen valtuustopaikan saanut Annamari toivoo, että siikalatvaset tutustuisivat toisiinsa

Sii­ka­lat­van kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen muutos nosti uusien val­tuu­tet­tu­jen osuuden 56 pro­sent­tiin– yl­lät­täen val­tuus­to­pai­kan saanut An­na­ma­ri toivoo, että sii­ka­lat­va­set tu­tus­tui­si­vat toi­siin­sa

23.06.2021 06:00
Tilaajille
Toiveet kuultiin – Aleksanterin koulu sekä Pulkkilan ja Kestilän yläkoulut jatkavat toimintaa

Toiveet kuul­tiin – Alek­san­te­rin koulu sekä Pulk­ki­lan ja Kes­ti­län ylä­kou­lut jat­ka­vat toi­min­taa

11.06.2021 06:12
Tilaajille
Pulkkilan yläkoulu jatkanee Piippolan kampuksen valmistumiseen asti – valtuustossa asia kesäkuussa

Pulk­ki­lan ylä­kou­lu jat­ka­nee Piip­po­lan kam­puk­sen val­mis­tu­mi­seen asti – val­tuus­tos­sa asia ke­sä­kuus­sa

12.05.2021 13:00
Tilaajille
Valtuuston puheenjohtajaksi Aimo Suorsa – valtuustoon varsinaisiksi jäseniksi nousevat Susanna Jarva ja Tero Väisänen

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si Aimo Suorsa – val­tuus­toon var­si­nai­sik­si jä­se­nik­si nou­se­vat Susanna Jarva ja Tero Väi­sä­nen

05.05.2021 20:34
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto valitsee loppukaudeksi uuden puheenjohtajan – keskiviikkona valtuuston asialistalla kolme eropyyntöä luottamustoimesta

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to va­lit­see lop­pu­kau­dek­si uuden pu­heen­joh­ta­jan – kes­ki­viik­ko­na val­tuus­ton asia­lis­tal­la kolme ero­pyyn­töä luot­ta­mus­toi­mes­ta

04.05.2021 14:49
Tilaajille
Siikalatvan valtuuston viime viikon kokouspäätökset syntyivät väärässä järjestyksessä – kokousta ei ollut kutsuttu koolle oikein

Sii­ka­lat­van val­tuus­ton viime viikon ko­kous­pää­tök­set syn­tyi­vät vää­räs­sä jär­jes­tyk­ses­sä – ko­kous­ta ei ollut kut­sut­tu koolle oikein

04.05.2021 13:21
Tilaajille
Kestilän koulun ja päiväkodin sekä Pulkkilan koulun rakentajat valittu – valtuusto käsittelee tiistaina hankkeiden leasingrahoituksella maksamista

Kes­ti­län koulun ja päi­vä­ko­din sekä Pulk­ki­lan koulun ra­ken­ta­jat valittu – val­tuus­to kä­sit­te­lee tiis­tai­na hank­kei­den lea­sing­ra­hoi­tuk­sel­la mak­sa­mis­ta

22.04.2021 05:59
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus nauttii kunnanvaltuuston luottamusta – valintaprosessissa ei ole tapahtunut virhettä

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus nauttii kun­nan­val­tuus­ton luot­ta­mus­ta – va­lin­ta­pro­ses­sis­sa ei ole ta­pah­tu­nut vir­het­tä

24.03.2021 05:35
Tilaajille
Esitys työllisyysvastaavan toimen muuttamisesta viraksi – virkaan esitetään siirrettäväksi sosiaaliohjaaja Helena Repo

Esitys työl­li­syys­vas­taa­van toimen muut­ta­mi­ses­ta viraksi – virkaan esi­te­tään siir­ret­tä­väk­si so­siaa­li­oh­jaa­ja Helena Repo

21.03.2021 09:01
Tilaajille
Pirre Seppäsen kunnanjohtajasopimukseen esitetään erokorvausta

Pirre Sep­pä­sen kun­nan­joh­ta­ja­so­pi­muk­seen esi­te­tään ero­kor­vaus­ta

20.03.2021 09:08
Tilaajille
Kunnallisneuvos Aimo Suorsan mietteitä kuntavaalien alla – valtuustotyöhön kaivattaisiin rohkeasti asioihin tarttuvia ja niistä selvää ottavia kuntalaisia

Kun­nal­lis­neu­vos Aimo Suorsan miet­tei­tä kun­ta­vaa­lien alla – val­tuus­to­työ­hön kai­vat­tai­siin roh­keas­ti asioi­hin tart­tu­via ja niistä selvää ottavia kun­ta­lai­sia

04.03.2021 06:59
Tilaajille
Tuomo Seppälä on joululapsi – faktaluvut ohjasivat Tuomoa esittämään päätökseksi tullutta kouluverkkoratkaisua

Tuomo Seppälä on jou­lu­lap­si – fak­ta­lu­vut oh­ja­si­vat Tuomoa esit­tä­mään pää­tök­sek­si tul­lut­ta kou­lu­verk­ko­rat­kai­sua

08.01.2021 07:53
Tilaajille
Siikalatvan kunnan alijäämää päästään kattamaan etuajassa – investoinneissa varaudutaan kouluhankkeisiin

Sii­ka­lat­van kunnan ali­jää­mää pääs­tään kat­ta­maan etu­ajas­sa – in­ves­toin­neis­sa va­rau­du­taan kou­lu­hank­kei­siin

04.01.2021 08:38
Tilaajille
Siikalatvan kouluverkkopäätös kattaa kaikki Kestilään suunnitellut osat – Piippolaan syntyy ainutlaatuinen kampus

Sii­ka­lat­van kou­lu­verk­ko­pää­tös kattaa kaikki Kes­ti­lään suun­ni­tel­lut osat – Piip­po­laan syntyy ai­nut­laa­tui­nen kampus

22.12.2020 13:18
Tilaajille
Siikalatvan kunta ostaa Jedun tilat Piippolasta – Pulkkilaan rakennetaan vain uusi alakoulu

Sii­ka­lat­van kunta ostaa Jedun tilat Piip­po­las­ta – Pulk­ki­laan ra­ken­ne­taan vain uusi ala­kou­lu

21.12.2020 16:58 1
Tilaajille
Päätös neljän uuden koulun ja Kestilän varhaiskasvatustilojen rakentamisen suunnittelusta – kolmen kylän yhteisen yläkoulun paikka avoin

Päätös neljän uuden koulun ja Kes­ti­län var­hais­kas­va­tus­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­ta – kolmen kylän yh­tei­sen ylä­kou­lun paikka avoin

16.10.2020 09:47
Tilaajille
Kevään kuntavaaleissa mukana Siikalatvan valtuustosta nyt uupuvia puolueita – moni nykyinen valtuutettu miettii vielä ehdokkuutta

Kevään kun­ta­vaa­leis­sa mukana Sii­ka­lat­van val­tuus­tos­ta nyt uupuvia puo­luei­ta – moni ny­kyi­nen val­tuu­tet­tu miettii vielä eh­dok­kuut­ta

09.10.2020 06:54
Tilaajille