Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatvan kunnanvaltuusto
Minna Niemisen valitus hylättiin – päätös tiettävästi ennakkotapaus hybridikokouksen päätösvallasta

Minna Nie­mi­sen valitus hy­lät­tiin – päätös tiet­tä­väs­ti en­nak­ko­ta­paus hyb­ri­di­ko­kouk­sen pää­tös­val­las­ta

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Minna Nieminen Siikalatvan valtuustoon varsinaiseksi valtuutetuksi

Minna Nie­mi­nen Sii­ka­lat­van val­tuus­toon var­si­nai­sek­si val­tuu­te­tuk­si

28.02.2023 15:00
Tilaajille
Aarre Viitanen on pyytänyt eroa Siikalatvan kunnan luottamustehtävistä –Minna Nieminen nousee tilalle

Aarre Vii­ta­nen on pyy­tä­nyt eroa Sii­ka­lat­van kunnan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä –Minna Nie­mi­nen nousee tilalle

23.02.2023 18:00
Tilaajille
Lisätalousarvion aikataulutus puhutti – Vikki teki ponnen, jonka kuitenkin perui

Li­sä­ta­lous­ar­vion ai­ka­tau­lu­tus puhutti – Vikki teki ponnen, jonka kui­ten­kin perui

12.02.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatva uusi hallintosääntönsä – hybridikokouksesta piti äänestää

Sii­ka­lat­va uusi hal­lin­to­sään­tön­sä – hyb­ri­di­ko­kouk­ses­ta piti ää­nes­tää

01.10.2022 12:00
Tilaajille
Hillin kommentointia puitiin kunnanhallituksessa – Siikalatvan puheenjohtajisto valmistelee jatkotoimet

Hillin kom­men­toin­tia puitiin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – Sii­ka­lat­van pu­heen­joh­ta­jis­to val­mis­te­lee jat­ko­toi­met

12.07.2022 14:00 2
Tilaajille
Siikalatvan hallitus ja valtuusto koolla maanantaina – asialistalla muun muassa rakennusmestarin irtisanoutuminen, kiertotalouspuiston valmistelun alulle saaminen ja kaavoitusasioita

Sii­ka­lat­van hal­li­tus ja val­tuus­to koolla maa­nan­tai­na – asia­lis­tal­la muun muassa ra­ken­nus­mes­ta­rin ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen, kier­to­ta­lous­puis­ton val­mis­te­lun alulle saa­mi­nen ja kaa­voi­tus­asioi­ta

10.07.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto äänesti tuulivoimaloiden etäisyyksistä – minimietäisyys asutuksen ja voimaloiden välillä pysyi ennallaan

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to äänesti tuu­li­voi­ma­loi­den etäi­syyk­sis­tä – mi­ni­mi­etäi­syys asu­tuk­sen ja voi­ma­loi­den välillä pysyi en­nal­laan

25.03.2022 16:00
Tilaajille
Siikalatvan uuteen kuntastrategiaan on kirjattu tavoite luopua päivähoitomaksuista – tuloja leikkaavaan toimenpiteeseen on vara, kun säästetään toisaalta toimintaa kehittäen

Sii­ka­lat­van uuteen kun­ta­stra­te­giaan on kir­jat­tu tavoite luopua päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta – tuloja leik­kaa­vaan toi­men­pi­tee­seen on vara, kun sääs­te­tään toi­saal­ta toi­min­taa ke­hit­täen

23.03.2022 09:00
Tilaajille
Monta hyvää valtuustoaloitetta toimenpiteiksi – tieasiat eivät edenneet, mutta kaikille yläkouluikäisille ja lukiolaisille tarjotaan hygieniapassikoulusta

Monta hyvää val­tuus­to­aloi­tet­ta toi­men­pi­teik­si – tie­asiat eivät eden­neet, mutta kai­kil­le ylä­kou­lu­ikäi­sil­le ja lu­kio­lai­sil­le tar­jo­taan hy­gie­nia­pas­si­kou­lus­ta

01.03.2022 18:01
Tilaajille
Jouni Tiirola valittiin Siikalatvan hallintojohtajaksi

Jouni Tiirola va­lit­tiin Sii­ka­lat­van hal­lin­to­joh­ta­jak­si

02.02.2022 12:04
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluratkaisua puntaroitiin tarkoin – kouluasia koettelee myös puolueiden ryhmäkuria

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­rat­kai­sua pun­ta­roi­tiin tarkoin – kou­lu­asia koet­te­lee myös puo­luei­den ryh­mä­ku­ria

01.02.2022 14:44
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto päätyi äänin 15–12 yhden yläkoulun malliin – vastaesitys tehtiin valtuuston kokouksessa

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to päätyi äänin 15–12 yhden ylä­kou­lun malliin – vas­ta­esi­tys tehtiin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa

31.01.2022 22:17 1
Tilaajille
Ensi vuodellekin luvassa lähes miljoonan ylijäämä – Siikalatvasten velat asukasti kohden alle 3 000 euron

Ensi vuo­del­le­kin luvassa lähes mil­joo­nan yli­jää­mä – Sii­ka­lat­vas­ten velat asu­kas­ti kohden alle 3 000 euron

20.12.2021 06:00
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluasiaa jatkovalmistellaan tammikuun iltakoulussa – kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pilvi Härmällä yksikertainen toive

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­asiaa jat­ko­val­mis­tel­laan tam­mi­kuun il­ta­kou­lus­sa – kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Pilvi Här­mäl­lä yk­si­ker­tai­nen toive

14.12.2021 09:00
Tilaajille
Siikalatvalla ylijäämäinen talousarvioesitys – tänä vuonna ei ole otettu uutta lainaa ja vanhoja lainoja on maksettu pois 1,5 miljoonalla

Sii­ka­lat­val­la yli­jää­mäi­nen ta­lous­ar­vio­esi­tys – tänä vuonna ei ole otettu uutta lainaa ja vanhoja lainoja on mak­set­tu pois 1,5 mil­joo­nal­la

13.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto palautti kouluverkkoasian valmisteluun – suuri huoli vanhemmilta tulleesta viestistä. Lasten kerrotaan vaihtavan koulua ja perheiden muuttavan perässä

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti kou­lu­verk­ko­asian val­mis­te­luun – suuri huoli van­hem­mil­ta tul­lees­ta vies­tis­tä. Lasten ker­ro­taan vaih­ta­van koulua ja per­hei­den muut­ta­van perässä

30.11.2021 08:16 1
Tilaajille
Lankkukasakysymys herätti tarkentamaan Siikalatvan kunnanvaltuuston työskentelyohjeita –  Pilvi Härmä kysyy: “Mitä varten tehdään hallintosääntö, jos sitä ei noudateta?”

Lank­ku­ka­sa­ky­sy­mys herätti tar­ken­ta­maan Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­ton työs­ken­te­ly­oh­jei­ta –  Pilvi Härmä kysyy: “Mitä varten tehdään hal­lin­to­sään­tö, jos sitä ei nou­da­te­ta?”

10.11.2021 13:39
Tilaajille
Siikalatvan kuntavaalituloksen muutos nosti uusien valtuutettujen osuuden 56 prosenttiin– yllättäen valtuustopaikan saanut Annamari toivoo, että siikalatvaset tutustuisivat toisiinsa

Sii­ka­lat­van kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen muutos nosti uusien val­tuu­tet­tu­jen osuuden 56 pro­sent­tiin– yl­lät­täen val­tuus­to­pai­kan saanut An­na­ma­ri toivoo, että sii­ka­lat­va­set tu­tus­tui­si­vat toi­siin­sa

23.06.2021 06:00
Tilaajille
Toiveet kuultiin – Aleksanterin koulu sekä Pulkkilan ja Kestilän yläkoulut jatkavat toimintaa

Toiveet kuul­tiin – Alek­san­te­rin koulu sekä Pulk­ki­lan ja Kes­ti­län ylä­kou­lut jat­ka­vat toi­min­taa

11.06.2021 06:12
Tilaajille