Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Siikalatvan kunnanvaltuusto
Siikalatvan uusi kunnanjohtaja on valittu: "Tahdon olla luottamuksen arvoinen kaikille niillekin, jotka olivat vielä epäileväisiä valitsemiseni suhteen"

Sii­ka­lat­van uusi kun­nan­joh­ta­ja on va­lit­tu: "Tahdon olla luot­ta­muk­sen ar­voi­nen kai­kil­le niil­le­kin, jotka olivat vielä epäi­le­väi­siä va­lit­se­mi­se­ni suh­teen"

28.02.2024 18:50
Tilaajille
Siikkis selvitti, miksi Siikalatvan valtuuston kokous keskeytettiin tunniksi

Siikkis sel­vit­ti, miksi Sii­ka­lat­van val­tuus­ton kokous kes­key­tet­tiin tun­nik­si

11.11.2023 15:00
Tilaajille
Tuohisentterin lainojen takaamisesta keskusteltiin pitkään – valtuuston kokous keskeytettiin illan aikana viidesti

Tuo­hi­sent­te­rin lai­no­jen ta­kaa­mi­ses­ta kes­kus­tel­tiin pitkään – ­val­tuus­ton kokous kes­key­tet­tiin illan aikana vii­des­ti

11.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Piippolaan rakennetaan uusi alakoulu – keskustelua aiheutti, tarvittaisiinko Piippolaan uusi päiväkotikin

Piip­po­laan ra­ken­ne­taan uusi ala­kou­lu – ­kes­kus­te­lua ai­heut­ti, tar­vit­tai­siin­ko Piip­po­laan uusi päi­vä­ko­ti­kin

09.11.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvan valtuustossa keskusteltiin uuden hallintosäännön lainmukaisuudesta

Sii­ka­lat­van val­tuus­tos­sa kes­kus­tel­tiin uuden hal­lin­to­sään­nön lain­mu­kai­suu­des­ta

05.09.2023 15:00
Tilaajille
Pilvi Härmä jatkaa Siikalatvan valtuuston puheenjohtajana

Pilvi Härmä jatkaa Sii­ka­lat­van val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

15.06.2023 09:00
Tilaajille
Hyvinvoinnin kuntakortin mukaan Siikalatvalla on parannettavaa –paljon on tehty, mutta kehitettävääkin löytyy

Hy­vin­voin­nin kun­ta­kor­tin mukaan Sii­ka­lat­val­la on pa­ran­net­ta­vaa –­pal­jon on tehty, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin löytyy

27.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvalla käytiin puheenjohtajiston vaalit – Härmä ja Junno jatkavat seuraavalla toimikaudella

Sii­ka­lat­val­la käytiin pu­heen­joh­ta­jis­ton vaalit – Härmä ja Junno jat­ka­vat seu­raa­val­la toi­mi­kau­del­la

23.05.2023 12:00
Tilaajille
Pulkkilan liikuntasalin remontti toteutuu – valmistuskeittiö pidetään toimintakunnossa kriisitilanteiden varalle

Pulk­ki­lan lii­kun­ta­sa­lin re­mont­ti to­teu­tuu – val­mis­tus­keit­tiö pi­de­tään toi­min­ta­kun­nos­sa krii­si­ti­lan­tei­den varalle

10.04.2023 14:59
Tilaajille
Minna Niemisen valitus hylättiin – päätös tiettävästi ennakkotapaus hybridikokouksen päätösvallasta

Minna Nie­mi­sen valitus hy­lät­tiin – päätös tiet­tä­väs­ti en­nak­ko­ta­paus hyb­ri­di­ko­kouk­sen pää­tös­val­las­ta

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Minna Nieminen Siikalatvan valtuustoon varsinaiseksi valtuutetuksi

Minna Nie­mi­nen Sii­ka­lat­van val­tuus­toon var­si­nai­sek­si val­tuu­te­tuk­si

28.02.2023 15:00
Tilaajille
Aarre Viitanen on pyytänyt eroa Siikalatvan kunnan luottamustehtävistä –Minna Nieminen nousee tilalle

Aarre Vii­ta­nen on pyy­tä­nyt eroa Sii­ka­lat­van kunnan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä –Minna Nie­mi­nen nousee tilalle

23.02.2023 18:00
Tilaajille
Lisätalousarvion aikataulutus puhutti – Vikki teki ponnen, jonka kuitenkin perui

Li­sä­ta­lous­ar­vion ai­ka­tau­lu­tus puhutti – Vikki teki ponnen, jonka kui­ten­kin perui

12.02.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatva uusi hallintosääntönsä – hybridikokouksesta piti äänestää

Sii­ka­lat­va uusi hal­lin­to­sään­tön­sä – hyb­ri­di­ko­kouk­ses­ta piti ää­nes­tää

01.10.2022 12:00
Tilaajille
Hillin kommentointia puitiin kunnanhallituksessa – Siikalatvan puheenjohtajisto valmistelee jatkotoimet

Hillin kom­men­toin­tia puitiin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – Sii­ka­lat­van pu­heen­joh­ta­jis­to val­mis­te­lee jat­ko­toi­met

12.07.2022 14:00 2
Tilaajille
Siikalatvan hallitus ja valtuusto koolla maanantaina – asialistalla muun muassa rakennusmestarin irtisanoutuminen, kiertotalouspuiston valmistelun alulle saaminen ja kaavoitusasioita

Sii­ka­lat­van hal­li­tus ja val­tuus­to koolla maa­nan­tai­na – asia­lis­tal­la muun muassa ra­ken­nus­mes­ta­rin ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen, kier­to­ta­lous­puis­ton val­mis­te­lun alulle saa­mi­nen ja kaa­voi­tus­asioi­ta

10.07.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto äänesti tuulivoimaloiden etäisyyksistä – minimietäisyys asutuksen ja voimaloiden välillä pysyi ennallaan

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to äänesti tuu­li­voi­ma­loi­den etäi­syyk­sis­tä – mi­ni­mi­etäi­syys asu­tuk­sen ja voi­ma­loi­den välillä pysyi en­nal­laan

25.03.2022 16:00 1
Tilaajille
Siikalatvan uuteen kuntastrategiaan on kirjattu tavoite luopua päivähoitomaksuista – tuloja leikkaavaan toimenpiteeseen on vara, kun säästetään toisaalta toimintaa kehittäen

Sii­ka­lat­van uuteen kun­ta­stra­te­giaan on kir­jat­tu tavoite luopua päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta – tuloja leik­kaa­vaan toi­men­pi­tee­seen on vara, kun sääs­te­tään toi­saal­ta toi­min­taa ke­hit­täen

23.03.2022 09:00
Tilaajille
Monta hyvää valtuustoaloitetta toimenpiteiksi – tieasiat eivät edenneet, mutta kaikille yläkouluikäisille ja lukiolaisille tarjotaan hygieniapassikoulusta

Monta hyvää val­tuus­to­aloi­tet­ta toi­men­pi­teik­si – tie­asiat eivät eden­neet, mutta kai­kil­le ylä­kou­lu­ikäi­sil­le ja lu­kio­lai­sil­le tar­jo­taan hy­gie­nia­pas­si­kou­lus­ta

01.03.2022 18:01
Tilaajille
Jouni Tiirola valittiin Siikalatvan hallintojohtajaksi

Jouni Tiirola va­lit­tiin Sii­ka­lat­van hal­lin­to­joh­ta­jak­si

02.02.2022 12:04
Tilaajille