Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatvan kunnanvaltuusto
Siikalatva uusi hallintosääntönsä – hybridikokouksesta piti äänestää

Sii­ka­lat­va uusi hal­lin­to­sään­tön­sä – hyb­ri­di­ko­kouk­ses­ta piti ää­nes­tää

01.10.2022 12:00
Tilaajille
Hillin kommentointia puitiin kunnanhallituksessa – Siikalatvan puheenjohtajisto valmistelee jatkotoimet

Hillin kom­men­toin­tia puitiin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – Sii­ka­lat­van pu­heen­joh­ta­jis­to val­mis­te­lee jat­ko­toi­met

12.07.2022 14:00 2
Tilaajille
Siikalatvan hallitus ja valtuusto koolla maanantaina – asialistalla muun muassa rakennusmestarin irtisanoutuminen, kiertotalouspuiston valmistelun alulle saaminen ja kaavoitusasioita

Sii­ka­lat­van hal­li­tus ja val­tuus­to koolla maa­nan­tai­na – asia­lis­tal­la muun muassa ra­ken­nus­mes­ta­rin ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen, kier­to­ta­lous­puis­ton val­mis­te­lun alulle saa­mi­nen ja kaa­voi­tus­asioi­ta

10.07.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto äänesti tuulivoimaloiden etäisyyksistä – minimietäisyys asutuksen ja voimaloiden välillä pysyi ennallaan

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to äänesti tuu­li­voi­ma­loi­den etäi­syyk­sis­tä – mi­ni­mi­etäi­syys asu­tuk­sen ja voi­ma­loi­den välillä pysyi en­nal­laan

25.03.2022 16:00
Tilaajille
Siikalatvan uuteen kuntastrategiaan on kirjattu tavoite luopua päivähoitomaksuista – tuloja leikkaavaan toimenpiteeseen on vara, kun säästetään toisaalta toimintaa kehittäen

Sii­ka­lat­van uuteen kun­ta­stra­te­giaan on kir­jat­tu tavoite luopua päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta – tuloja leik­kaa­vaan toi­men­pi­tee­seen on vara, kun sääs­te­tään toi­saal­ta toi­min­taa ke­hit­täen

23.03.2022 09:00
Tilaajille
Monta hyvää valtuustoaloitetta toimenpiteiksi – tieasiat eivät edenneet, mutta kaikille yläkouluikäisille ja lukiolaisille tarjotaan hygieniapassikoulusta

Monta hyvää val­tuus­to­aloi­tet­ta toi­men­pi­teik­si – tie­asiat eivät eden­neet, mutta kai­kil­le ylä­kou­lu­ikäi­sil­le ja lu­kio­lai­sil­le tar­jo­taan hy­gie­nia­pas­si­kou­lus­ta

01.03.2022 18:01
Tilaajille
Jouni Tiirola valittiin Siikalatvan hallintojohtajaksi

Jouni Tiirola va­lit­tiin Sii­ka­lat­van hal­lin­to­joh­ta­jak­si

02.02.2022 12:04
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluratkaisua puntaroitiin tarkoin – kouluasia koettelee myös puolueiden ryhmäkuria

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­rat­kai­sua pun­ta­roi­tiin tarkoin – kou­lu­asia koet­te­lee myös puo­luei­den ryh­mä­ku­ria

01.02.2022 14:44
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto päätyi äänin 15–12 yhden yläkoulun malliin – vastaesitys tehtiin valtuuston kokouksessa

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to päätyi äänin 15–12 yhden ylä­kou­lun malliin – vas­ta­esi­tys tehtiin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa

31.01.2022 22:17 1
Tilaajille
Ensi vuodellekin luvassa lähes miljoonan ylijäämä – Siikalatvasten velat asukasti kohden alle 3 000 euron

Ensi vuo­del­le­kin luvassa lähes mil­joo­nan yli­jää­mä – Sii­ka­lat­vas­ten velat asu­kas­ti kohden alle 3 000 euron

20.12.2021 06:00
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluasiaa jatkovalmistellaan tammikuun iltakoulussa – kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pilvi Härmällä yksikertainen toive

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­asiaa jat­ko­val­mis­tel­laan tam­mi­kuun il­ta­kou­lus­sa – kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Pilvi Här­mäl­lä yk­si­ker­tai­nen toive

14.12.2021 09:00
Tilaajille
Siikalatvalla ylijäämäinen talousarvioesitys – tänä vuonna ei ole otettu uutta lainaa ja vanhoja lainoja on maksettu pois 1,5 miljoonalla

Sii­ka­lat­val­la yli­jää­mäi­nen ta­lous­ar­vio­esi­tys – tänä vuonna ei ole otettu uutta lainaa ja vanhoja lainoja on mak­set­tu pois 1,5 mil­joo­nal­la

13.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto palautti kouluverkkoasian valmisteluun – suuri huoli vanhemmilta tulleesta viestistä. Lasten kerrotaan vaihtavan koulua ja perheiden muuttavan perässä

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti kou­lu­verk­ko­asian val­mis­te­luun – suuri huoli van­hem­mil­ta tul­lees­ta vies­tis­tä. Lasten ker­ro­taan vaih­ta­van koulua ja per­hei­den muut­ta­van perässä

30.11.2021 08:16 1
Tilaajille
Lankkukasakysymys herätti tarkentamaan Siikalatvan kunnanvaltuuston työskentelyohjeita –  Pilvi Härmä kysyy: “Mitä varten tehdään hallintosääntö, jos sitä ei noudateta?”

Lank­ku­ka­sa­ky­sy­mys herätti tar­ken­ta­maan Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­ton työs­ken­te­ly­oh­jei­ta –  Pilvi Härmä kysyy: “Mitä varten tehdään hal­lin­to­sään­tö, jos sitä ei nou­da­te­ta?”

10.11.2021 13:39
Tilaajille
Siikalatvan kuntavaalituloksen muutos nosti uusien valtuutettujen osuuden 56 prosenttiin– yllättäen valtuustopaikan saanut Annamari toivoo, että siikalatvaset tutustuisivat toisiinsa

Sii­ka­lat­van kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen muutos nosti uusien val­tuu­tet­tu­jen osuuden 56 pro­sent­tiin– yl­lät­täen val­tuus­to­pai­kan saanut An­na­ma­ri toivoo, että sii­ka­lat­va­set tu­tus­tui­si­vat toi­siin­sa

23.06.2021 06:00
Tilaajille
Toiveet kuultiin – Aleksanterin koulu sekä Pulkkilan ja Kestilän yläkoulut jatkavat toimintaa

Toiveet kuul­tiin – Alek­san­te­rin koulu sekä Pulk­ki­lan ja Kes­ti­län ylä­kou­lut jat­ka­vat toi­min­taa

11.06.2021 06:12
Tilaajille
Pulkkilan yläkoulu jatkanee Piippolan kampuksen valmistumiseen asti – valtuustossa asia kesäkuussa

Pulk­ki­lan ylä­kou­lu jat­ka­nee Piip­po­lan kam­puk­sen val­mis­tu­mi­seen asti – val­tuus­tos­sa asia ke­sä­kuus­sa

12.05.2021 13:00
Tilaajille
Valtuuston puheenjohtajaksi Aimo Suorsa – valtuustoon varsinaisiksi jäseniksi nousevat Susanna Jarva ja Tero Väisänen

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si Aimo Suorsa – val­tuus­toon var­si­nai­sik­si jä­se­nik­si nou­se­vat Susanna Jarva ja Tero Väi­sä­nen

05.05.2021 20:34
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto valitsee loppukaudeksi uuden puheenjohtajan – keskiviikkona valtuuston asialistalla kolme eropyyntöä luottamustoimesta

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to va­lit­see lop­pu­kau­dek­si uuden pu­heen­joh­ta­jan – kes­ki­viik­ko­na val­tuus­ton asia­lis­tal­la kolme ero­pyyn­töä luot­ta­mus­toi­mes­ta

04.05.2021 14:49
Tilaajille
Siikalatvan valtuuston viime viikon kokouspäätökset syntyivät väärässä järjestyksessä – kokousta ei ollut kutsuttu koolle oikein

Sii­ka­lat­van val­tuus­ton viime viikon ko­kous­pää­tök­set syn­tyi­vät vää­räs­sä jär­jes­tyk­ses­sä – ko­kous­ta ei ollut kut­sut­tu koolle oikein

04.05.2021 13:21
Tilaajille