Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Ydinvoimalaitosalueella toiminnot on ajettu alas, työmaa on suljettu

Ydin­voi­ma­lai­tos­alueel­la toi­min­not on ajettu alas, työmaa on sul­jet­tu

11.11.2022 15:00
Sovelluksen kautta Siikajokilaakson lukeminen osa Arto Mikkosen arkea – Siikajokilaakso-sovellus ladattu jo 626 kertaa

So­vel­luk­sen kautta Sii­ka­jo­ki­laak­son lu­ke­mi­nen osa Arto Mik­ko­sen arkea – Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus ladattu jo 626 kertaa

09.11.2022 15:00
Pyhäntästen käteispulan arvioidaan helpottaneen

Py­hän­täs­ten kä­teis­pu­lan ar­vioi­daan hel­pot­ta­neen

04.11.2022 13:46
Tilaajille
Hirvet eivät kaatamalla katoa

Hirvet eivät kaa­ta­mal­la katoa

30.10.2022 18:00
Tilaajille
Digipalvelujen rinnalle tarvitaan ihmiskontakti – varsinkin, kun digipalveluja käytetään kiireessä, rutinoinutkin digiosaaja saattaa haksahtaa ja tulla huijatuksi

Di­gi­pal­ve­lu­jen rin­nal­le tar­vi­taan ih­mis­kon­tak­ti – var­sin­kin, kun di­gi­pal­ve­lu­ja käy­te­tään kii­rees­sä, ru­ti­noi­nut­kin di­gi­osaa­ja saattaa hak­sah­taa ja tulla hui­ja­tuk­si

27.10.2022 15:00
Tilaajille
Suomalaiskodeissa lymyää miljoonia vanhoja kännyköitä, joille löytyisi parempaa käyttöä muualta

Suo­ma­lais­ko­deis­sa lymyää mil­joo­nia vanhoja kän­ny­köi­tä, joille löy­tyi­si pa­rem­paa käyttöä muualta

27.10.2022 09:00
Tilaajille
Patruunalla asiaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pat­ruu­nal­la asiaa

26.10.2022 08:08
Tilaajille
Halla-merituulipuiston yvasta voi lausua vielä tänään

Hal­la-me­ri­tuu­li­puis­ton yvasta voi lausua vielä tänään

24.10.2022 12:00
Tilaajille
Mobiililaitteiden yleislaturi on toteutumassa vuonna 2024 – elektroniikkaromua halutaan vähentää Euroopassa

Mo­bii­li­lait­tei­den yleis­la­tu­ri on to­teu­tu­mas­sa vuonna 2024 – elekt­ro­niik­ka­ro­mua ha­lu­taan vä­hen­tää Eu­roo­pas­sa

19.10.2022 15:00
Kuinka käy talollisten seurojen talouden?

Kuinka käy ta­lol­lis­ten seu­ro­jen ta­lou­den?

16.10.2022 06:00
Tilaajille
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

30.09.2022 12:00
Tilaajille
Aurinkopaneelivaraus Siikajoen kunnan uusiin kohteisiin – investoinnin tulee olla kannattava

Au­rin­ko­pa­nee­li­va­raus Sii­ka­joen kunnan uusiin koh­tei­siin – in­ves­toin­nin tulee olla kan­nat­ta­va

24.09.2022 09:00
Tilaajille
Oululaisten jätevesien lietettä kuskataan jatkossa 130 kilometrin päähän Pyhännälle – Lietteestä valmistetaan maanparannusainetta

Ou­lu­lais­ten jä­te­ve­sien lie­tet­tä kus­ka­taan jat­kos­sa 130 ki­lo­met­rin päähän Py­hän­näl­le – Liet­tees­tä val­mis­te­taan maan­pa­ran­nus­ai­net­ta

06.09.2022 06:00
Tilaajille
Lietteidenkäsittelyalueelle tulossa useita kevythalleja – tänä syksynä toimintansa aloittavalle laitokselle ajaa päivittäin kahdesta viiteen kuorma-autoa

Liet­tei­den­kä­sit­te­ly­alueel­le tulossa useita ke­vyt­hal­le­ja – tänä syksynä toi­min­tan­sa aloit­ta­val­le lai­tok­sel­le ajaa päi­vit­täin kah­des­ta viiteen kuor­ma-au­toa

17.08.2022 09:13
Tilaajille
Toimiiko riisiniksi puhelimen kuivauksessa? – Riisistä irtoava hienojakoinen pöly voi aiheuttaa lisäongelmia

Toi­mii­ko rii­si­nik­si pu­he­li­men kui­vauk­ses­sa? – Rii­sis­tä irtoava hie­no­ja­koi­nen pöly voi ai­heut­taa li­sä­on­gel­mia

26.07.2022 09:11
Tilaajille
26 hehtaarin turvekenttä valjastettiin kasvihuonekaasupäästöjen ja vesienhallinnan tutkimukseen Ruukissa – Suurin osa Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin turvemaista

26 heh­taa­rin tur­ve­kent­tä val­jas­tet­tiin kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen ja ve­sien­hal­lin­nan tut­ki­muk­seen Ruu­kis­sa – Suurin osa Suomen maa­ta­lou­den kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töis­tä on pe­räi­sin tur­ve­mais­ta

17.07.2022 06:00
Tilaajille
Ilmalämpöpumppu voi aiheuttaa tuhansien eurojen vahingon hellekesänä – huollolla voi torjua vahinkoja

Il­ma­läm­pö­pump­pu voi ai­heut­taa tu­han­sien eurojen va­hin­gon hel­le­ke­sä­nä – huol­lol­la voi torjua va­hin­ko­ja

05.07.2022 12:00
Tilaajille
Päätoimittaja Sari Kihnula näyttää videolla, kuinka näppärästi Siikajokilaakso-sovelluksen saa käyttöön.

Pää­toi­mit­ta­ja Sari Kihnula näyttää vi­deol­la, kuinka näp­pä­räs­ti Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­luk­sen saa käyt­töön.

01.07.2022 08:03
Näköislehti viimeinkin luettavissa

Nä­köis­leh­ti vii­mein­kin luet­ta­vis­sa

29.06.2022 10:03 1