Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Työelämä
Kuukausi
Pyhännällä voi päästä kesätöihin liikennepuistoon – Silja piti yllä järjestystä kolmen viikon ajan

Py­hän­näl­lä voi päästä ke­sä­töi­hin lii­ken­ne­puis­toon – Silja piti yllä jär­jes­tys­tä kolmen viikon ajan

29.06.2022 09:00
Tilaajille
Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät saivat myön­ny­tyk­siä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyy­sim­me, mutta parempi kuin odo­tim­me"

24.06.2022 12:00
Tilaajille
Töitä on tarjolla runsaasti – työttömyysaste laskenut alle 7 prosentin puolessa Pohjois-Pohjanmaan kunnista, Pyhännällä työttömyysaste vain 4,2 prosenttia

Töitä on tar­jol­la run­saas­ti – työt­tö­myys­as­te las­ke­nut alle 7 pro­sen­tin puo­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta, Py­hän­näl­lä työt­tö­myys­as­te vain 4,2 pro­sent­tia

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallitus ei ainakaan vielä lämmennyt hallintopalvelujensa ulkoistamiseen

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus ei ai­na­kaan vielä läm­men­nyt hal­lin­to­pal­ve­lu­jen­sa ul­kois­ta­mi­seen

22.06.2022 09:00
Tilaajille
Siikajoen kunta pohtii hallintopalvelujen ostamista

Sii­ka­joen kunta pohtii hal­lin­to­pal­ve­lu­jen os­ta­mis­ta

17.06.2022 11:12
Tilaajille
Fennovoiman työntekijät kertovat yhtiön nihkeästä asenteesta muutosneuvotteluissa – tietoa pimitetään ja vedotaan lain minimivaatimuksiin

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät ker­to­vat yhtiön nih­keäs­tä asen­tees­ta muu­tos­neu­vot­te­luis­sa – tietoa pi­mi­te­tään ja ve­do­taan lain mi­ni­mi­vaa­ti­muk­siin

16.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Henkilöstön määrä ja hyvinvointi puhuttivat Siikajoen valtuustoa

Hen­ki­lös­tön määrä ja hy­vin­voin­ti pu­hut­ti­vat Sii­ka­joen val­tuus­toa

16.06.2022 12:14
Tilaajille
Siikalatvalla tulollaan tittelimuutos, kun elinkeinojohtaja on vaihtumassa elinkeinokehittäjäksi – samalla kehitellään uutta viestintäkoordinaattorin tointa

Sii­ka­lat­val­la tu­lol­laan tit­te­li­muu­tos, kun elin­kei­no­joh­ta­ja on vaih­tu­mas­sa elin­kei­no­ke­hit­tä­jäk­si – samalla ke­hi­tel­lään uutta vies­tin­tä­koor­di­naat­to­rin tointa

13.06.2022 15:00
Jannamari Tillonen rehtorin sijaiseksi Pyhännälle

Jan­na­ma­ri Til­lo­nen reh­to­rin si­jai­sek­si Py­hän­näl­le

01.06.2022 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vierailimme Pohjois-Pohjanmaan ainoassa naisvankilassa ja tapasimme vangin, jonka elämän suunta kääntyi opiskelemalla – "Teen perheeni ja lapseni ylpeiksi"

Vie­rai­lim­me Poh­jois-Poh­jan­maan ai­noas­sa nais­van­ki­las­sa ja ta­pa­sim­me vangin, jonka elämän suunta kääntyi opis­ke­le­mal­la – "Teen per­hee­ni ja lapseni yl­peik­si"

29.05.2022 06:00
Tilaajille
Uusi malli ei jätä työtöntä yksin eikä vaadi liikoja – työnhakuvelvollisuutta katsotaan yksilöllisesti ja karenssi lievenee

Uusi malli ei jätä työ­tön­tä yksin eikä vaadi liikoja – työn­ha­ku­vel­vol­li­suut­ta kat­so­taan yk­si­löl­li­ses­ti ja ka­rens­si lie­ve­nee

26.05.2022 06:00
Tilaajille
Turvetta halutaan ylös suosta ensi talven varalle – turveyrittäjille lyhyt näkymä kysynnästä tarkoittaa epävarmuutta

Tur­vet­ta ha­lu­taan ylös suosta ensi talven varalle – tur­ve­yrit­tä­jil­le lyhyt näkymä ky­syn­näs­tä tar­koit­taa epä­var­muut­ta

24.05.2022 09:00
Tilaajille
Kaupantäti siirtyy kassan toiselle puolelle – Ruukin Salen tuttu kasvo aloittaa eläkepäivät

Kau­pan­tä­ti siirtyy kassan toi­sel­le puo­lel­le – Ruukin Salen tuttu kasvo aloit­taa elä­ke­päi­vät

23.05.2022 06:00 1
Tilaajille
TILKE-valmentajien työtä on kohdata työttömiä ja herätellä uusia näköaloja

TIL­KE-val­men­ta­jien työtä on kohdata työt­tö­miä ja he­rä­tel­lä uusia nä­kö­alo­ja

21.05.2022 09:00
Tilaajille
Maaseudusta halutaan uudistuva ja hyvinvoiva -  missä osaajat?

Maa­seu­dus­ta ha­lu­taan uu­dis­tu­va ja hy­vin­voi­va - missä osaa­jat?

20.05.2022 09:00
Tilaajille
Taran Tsufee -kesäkahvila Leskelästä palkittiin – hattaroistaan tunnettu kahvila avaa ovensa tänäkin kesänä

Taran Tsufee -ke­sä­kah­vi­la Les­ke­läs­tä pal­kit­tiin – hat­ta­rois­taan tun­net­tu kahvila avaa ovensa tänäkin kesänä

15.05.2022 10:00
Tilaajille
Rehtori Yrjänälle lisää virkavapaata – viransijaisuus taas auki Pyhännällä

Rehtori Yr­jä­näl­le lisää vir­ka­va­paa­ta – vi­ran­si­jai­suus taas auki Py­hän­näl­lä

13.05.2022 15:00
Tilaajille
Kesätyösesonki kohta käsillä – kirjallinen työsopimus kannattaa tehdä lyhyissäkin kesätyösuhteissa

Ke­sä­työ­se­son­ki kohta käsillä – kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus kan­nat­taa tehdä ly­hyis­sä­kin ke­sä­työ­suh­teis­sa

10.05.2022 12:05
Tilaajille
Venäläisyhtiö kommentoi Kalevalle: Fennovoima lopetti yhteistyön ilman osakkaiden suostumusta, RAOS aikoo puolustaa oikeuksiaan – "Käsittämätöntä"

Ve­nä­läis­yh­tiö kom­men­toi Ka­le­val­le: Fen­no­voi­ma lopetti yh­teis­työn ilman osak­kai­den suos­tu­mus­ta, RAOS aikoo puo­lus­taa oi­keuk­siaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä"

04.05.2022 18:10
Tilaajille
OYSin hoitajat voivat jäädä jopa ilman palkkaa toukokuussa – työnantaja vetoaa teknisiin syihin

OYSin hoi­ta­jat voivat jäädä jopa ilman palkkaa tou­ko­kuus­sa – työn­an­ta­ja vetoaa tek­ni­siin syihin

04.05.2022 18:00
Tilaajille