Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työelämä
Kuukausi
Miesten mielenterveyden haasteet ja puhumattomuus ruokkivat päihde- ja peliriippuvuuksia – pelkoa ja stigmaa aiheesta pitää vähentää

Miesten mie­len­ter­vey­den haas­teet ja pu­hu­mat­to­muus ruok­ki­vat päihde- ja pe­li­riip­pu­vuuk­sia – ­pel­koa ja stigmaa ai­hees­ta pitää vä­hen­tää

26.11.2023 12:00
Tilaajille
Julia saa viikonloppu- ja kesätöistä arvokasta työkokemusta – Janika mahdollistaa mielellään nuorten työelämään pääsyn

Julia saa vii­kon­lop­pu- ja ke­sä­töis­tä ar­vo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta – Janika mah­dol­lis­taa mie­lel­lään nuorten työ­elä­mään pääsyn

24.11.2023 18:00
Tilaajille
Ely-keskus tiedottaa: Pyhännän tilanteeseen haetaan helpotusta viranomaisyhteistyöllä

Ely-kes­kus tie­dot­taa: Py­hän­nän ti­lan­tee­seen haetaan hel­po­tus­ta vi­ran­omais­yh­teis­työl­lä

24.11.2023 06:00
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvottelut Raahessa päättyneet – Irtisanomisilta vältyttiin

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa päät­ty­neet – Ir­ti­sa­no­misil­ta väl­tyt­tiin

23.11.2023 06:00
Tilaajille
Matalasuhdanne näkyy työttömien ja avointen työpaikkojen määrissä Pohjois-Pohjanmaalla – Pyhännällä työttömien määrä nousi vuoden takaisesta 274 prosenttia

Ma­ta­la­suh­dan­ne näkyy työt­tö­mien ja avoin­ten työ­paik­ko­jen mää­ris­sä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Py­hän­näl­lä työt­tö­mien määrä nousi vuoden ta­kai­ses­ta 274 pro­sent­tia

22.11.2023 06:00
Tilaajille
OmaVerossa käyttökatko viikonloppuna − hoida mahdolliset veroasiasi ennen sitä

Oma­Ve­ros­sa käyt­tö­kat­ko vii­kon­lop­pu­na − hoida mah­dol­li­set ve­ro­asia­si ennen sitä

17.11.2023 09:00
Maalaiskartano juhlii 40-vuotistaivalta –asiakkaille halutaan tarjota edelleen elämyksiä maalaismiljöössä

Maa­lais­kar­ta­no juhlii 40-vuo­tis­tai­val­ta –a­siak­kail­le ha­lu­taan tarjota edel­leen elä­myk­siä maa­lais­mil­jöös­sä

14.11.2023 15:00 4
Tilaajille
Keskipiste-Leader myönsi rahoitusta yrityksille ja yhteisöille  – Piippolan haulikkoradan investointiin myönnettiin noin 75 000 euroa

Kes­ki­pis­te-Lea­der myönsi ra­hoi­tus­ta yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le  – ­Piip­po­lan hau­lik­ko­ra­dan in­ves­toin­tiin myön­net­tiin noin 75 000 euroa

10.11.2023 12:00
Tilaajille
Suomen toiseksi suurimpia mätkyjä maksetaan Pyhännällä

Suomen toi­sek­si suu­rim­pia mätkyjä mak­se­taan Py­hän­näl­lä

10.11.2023 09:00
Tilaajille
Siikajokilaakson verokone avautui – löydät koneesta yli 100 000 euroa tienanneet pohjoispohjalaiset

Sii­ka­jo­ki­laak­son ve­ro­ko­ne avautui – ­löy­dät ko­nees­ta yli 100 000 euroa tie­nan­neet poh­jois­poh­ja­lai­set

08.11.2023 15:39
Tilaajille
Kohtaamisella on merkitystä
Kolumni

Koh­taa­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä

13.11.2023 08:50
Tilaajille
Työllisyysalueita valmistellaan kiireellä
Pääkirjoitus

Työl­li­syys­aluei­ta val­mis­tel­laan kii­reel­lä

07.11.2023 23:00
Tilaajille
SAK:n liittojen lakkokohteita runsaasti Pohjois-Suomessa – työnseisausten ensimmäinen kierros osuu Ylen mukaan isosti Oulun seudulle

SAK:n liit­to­jen lak­ko­koh­tei­ta run­saas­ti Poh­jois-Suo­mes­sa – työn­sei­saus­ten en­sim­mäi­nen kierros osuu Ylen mukaan isosti Oulun seu­dul­le

03.11.2023 09:00
Vanhemmat
Ulkomaalaisille apua työnhakuun – Sompa-hanke on lähtenyt hyvin alkuun

Ul­ko­maa­lai­sil­le apua työn­ha­kuun – ­Som­pa-han­ke on läh­te­nyt hyvin alkuun

31.10.2023 09:00
Tilaajille
Siikajokivarren kaikille kuntatyöntekijöille tarjolla maksuton influenssarokote – rokotusjonossa kiiteltiin rokotuspisteen työpaikalle tuontia

Sii­ka­jo­ki­var­ren kai­kil­le kun­ta­työn­te­ki­jöil­le tar­jol­la mak­su­ton inf­luens­sa­ro­ko­te – ro­ko­tus­jo­nos­sa kii­tel­tiin ro­ko­tus­pis­teen työ­pai­kal­le tuontia

30.10.2023 16:04
Tilaajille
Talviaikaan siirrytään pyhänä

Tal­vi­ai­kaan siir­ry­tään pyhänä

27.10.2023 09:00
Tilaajille
Pirre Seppänen sai Lieksasta kutsun henkilöarviointiin –  lieksalaiset pääsevät kuulemaan kaupunginjohtajaehdokkaiden haastattelua

Pirre Sep­pä­nen sai Liek­sas­ta kutsun hen­ki­lö­ar­vioin­tiin –  liek­sa­lai­set pää­se­vät kuu­le­maan kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kai­den haas­tat­te­lua

25.10.2023 14:50
Tilaajille
Jo lapsuudessa kylvetään siemen sille, miten me suhtaudumme eläimiin – Pirjo puhuu monilajisuudesta sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisesta

Jo lap­suu­des­sa kyl­ve­tään siemen sille, miten me suh­tau­dum­me eläi­miin – Pirjo puhuu mo­ni­la­ji­suu­des­ta sekä eläin­ten ja luonnon kun­nioit­ta­mi­ses­ta

21.10.2023 15:00
Tilaajille
Pirre Seppänen sai haastattelukutsun Lieksaan – Lieksan kaupunki haastattelee 40 hakijasta viisi

Pirre Sep­pä­nen sai haas­tat­te­lu­kut­sun Liek­saan – ­Liek­san kau­pun­ki haas­tat­te­lee 40 ha­ki­jas­ta viisi

10.10.2023 14:25
Tilaajille
Mitä ottaa huomioon yritystä perustaessa – TE -palveluiden edustajat kertoivat vinkkejä onnistumiseen

Mitä ottaa huo­mioon yri­tys­tä pe­rus­taes­sa – ­TE -pal­ve­lui­den edus­ta­jat ker­toi­vat vink­ke­jä on­nis­tu­mi­seen

10.10.2023 06:00
Tilaajille