Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronatilanne
Koronapotilaiden määrä kasvanut Raahen sairaalassa, taudin leviämisen estämiseksi ryhdyttiin toimenpiteisiin

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­va­nut Raahen sai­raa­las­sa, taudin le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si ryh­dyt­tiin toi­men­pi­tei­siin

12.05.2023 15:04
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – koronaepidemia helpottanut

THL:n suo­si­tus nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta laa­je­nee – ko­ro­na­epi­de­mia hel­pot­ta­nut

07.05.2022 10:00
Koronatilanteen pitkittyminen kaatoi Hannan kahvilan – “Tuli tunne, minun kantti ei kestä enää tätä hommaa.”

Ko­ro­na­ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­nen kaatoi Hannan kah­vi­lan – “Tuli tunne, minun kantti ei kestä enää tätä hom­maa.”

18.01.2022 18:00
Tilaajille
RAS:n alueella jo puolet koronatartunnoista omikronia – kontakteja kehotetaan rajoittamaan

RAS:n alueel­la jo puolet ko­ro­na­tar­tun­nois­ta omik­ro­nia – ­kon­tak­te­ja ke­ho­te­taan ra­joit­ta­maan

12.01.2022 15:32
Tilaajille
Pääkirjoitus

Toi­vo­taan kai­kil­le pa­rem­paa

23.12.2021 04:00
Tilaajille
Siikalatvan nuokkarit ja liikuntasalit suljetaan itsenäisyyspäivään saakka – tartuntatautilain mukainen rajoitustoimi vallitsevan koronatilanteen vuoksi

Sii­ka­lat­van nuok­ka­rit ja lii­kun­ta­sa­lit sul­je­taan it­se­näi­syys­päi­vään saakka – tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­nen ra­joi­tus­toi­mi val­lit­se­van ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

22.11.2021 19:57
Siikalatvalta 21, Siikajoelta 5 ja Pyhännältä 4 uutta koronatartuntaa kolmelta päivältä – Pulkkilassa joukkoaltistuminen 13.11. järjestetyssä lentopalloturnauksessa. Oireisten syytä hakeutua testiin

Sii­ka­lat­val­ta 21, Sii­ka­joel­ta 5 ja Py­hän­näl­tä 4 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kol­mel­ta päi­väl­tä – Pulk­ki­las­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen 13.11. jär­jes­te­tys­sä len­to­pal­lo­tur­nauk­ses­sa. Oi­reis­ten syytä ha­keu­tua testiin

22.11.2021 17:17
Tilaajille
Rantsilan koronatilanteen vuoksi pidetään lapsiryhmät myös päiväkodilla erillään toisistaan – kaikki karanteeniin määrätyt eivät ole sairastuneet

Rant­si­lan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi pi­de­tään lap­si­ryh­mät myös päi­vä­ko­dil­la eril­lään toi­sis­taan – kaikki ka­ran­tee­niin mää­rä­tyt eivät ole sai­ras­tu­neet

18.11.2021 17:43
Tilaajille
Siikalatvalla kahden päivän aikana 12 uutta koronatartuntaa – tartunnat painottuvat Rantsilaan, Rassin alueella tilanne rauhallisempi, mutta altistuneita ei ehditä jäljittää

Sii­ka­lat­val­la kahden päivän aikana 12 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­nat pai­not­tu­vat Rant­si­laan, Rassin alueel­la tilanne rau­hal­li­sem­pi, mutta al­tis­tu­nei­ta ei ehditä jäl­jit­tää

17.11.2021 15:43
Tilaajille
Koronan torjuntaohjeita tarkennettu Siikalatvan kouluissa – tilannetta seurataan tarkkaan myös Pyhännän ja Siikajoen sivistystoimessa

Koronan tor­jun­ta­oh­jei­ta tar­ken­net­tu Sii­ka­lat­van kou­luis­sa – ti­lan­net­ta seu­ra­taan tark­kaan myös Py­hän­nän ja Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­mes­sa

15.11.2021 16:54
Tilaajille
Rantsilasta koronatartuntatiedotteet sekä alakoululta että päiväkodilta – kyseessä on yksittäinen tartunta, mutta oireisten kannattaa mennä testiin

Rant­si­las­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­tie­dot­teet sekä ala­kou­lul­ta että päi­vä­ko­dil­ta – ky­sees­sä on yk­sit­täi­nen tar­tun­ta, mutta oi­reis­ten kan­nat­taa mennä testiin

09.11.2021 14:56
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vetoomus: sairaana tulee pysyä kotona – uusia koronatartuntoja on tullut paljon eikä altistuneille ehditä välttämättä soittaa samana päivänä

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ve­too­mus: sai­raa­na tulee pysyä kotona – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on tullut paljon eikä al­tis­tu­neil­le ehditä vält­tä­mät­tä soittaa samana päivänä

08.11.2021 16:59
Uusia koronatartuntoja kirjattu tällekin viikkoa Pyhännälle ja Siikajoelle – rokottautumisen merkitys korostuu

Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kir­jat­tu täl­le­kin viikkoa Py­hän­näl­le ja Sii­ka­joel­le – ro­kot­tau­tu­mi­sen mer­ki­tys ko­ros­tuu

03.11.2021 15:14
Tilaajille
RAS muistuttaa: Ota rokote ja noudata suosituksia – koronatilanne heikentynyt nopeasti

RAS muis­tut­taa: Ota rokote ja noudata suo­si­tuk­sia – ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt no­peas­ti

10.08.2021 11:28
Koronatartuntojen määrä laskee, Pohjois-Pohjanmaa lähestyy koronaepidemian perustasoa – viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja ollut koko alueella yhteensä 84

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee, Poh­jois-Poh­jan­maa lä­hes­tyy ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­soa – vii­mei­sen kahden viikon aikana tar­tun­to­ja ollut koko alueel­la yh­teen­sä 84

30.03.2021 17:35
RAS:n aluella yli 2500 saanut ensimmäisen rokotteen – Pyhäjoen ketjusta useita tartuntoja

RAS:n aluella yli 2500 saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen – Py­hä­joen ket­jus­ta useita tar­tun­to­ja

11.03.2021 06:01
Ruukin koronatapaukset ulkopaikkakuntalaisia

Ruukin ko­ro­na­ta­pauk­set ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia

10.02.2021 13:21
Tilaajille
Pihlajiston karanteeni purettu – vierailut mahdollisia, mutta toivotuimpia virtuaalivierailut

Pih­la­jis­ton ka­ran­tee­ni purettu – vie­rai­lut mah­dol­li­sia, mutta toi­vo­tuim­pia vir­tuaa­li­vie­rai­lut

23.12.2020 14:20
Tilaajille