Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pirre Seppänen
Siikalatvalta tuliaisina Lieksaan yrittäjämäistä asennetta – Pirre Seppänen on edelleen Suomen nuorin naiskunnanjohtaja

Sii­ka­lat­val­ta tu­liai­si­na Liek­saan yrit­tä­jä­mäis­tä asen­net­ta – Pirre Sep­pä­nen on edel­leen Suomen nuorin nais­kun­nan­joh­ta­ja

12.02.2024 18:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanjohtajan jatkettu hakuaika toi kahdeksan uutta hakemusta – Seppäsen seuraajaksi ehdolla kaikkiaan 19 hakijaa

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­jan jat­ket­tu ha­ku­ai­ka toi kah­dek­san uutta ha­ke­mus­ta – Sep­pä­sen seu­raa­jak­si ehdolla kaik­kiaan 19 hakijaa

29.01.2024 16:15
Tilaajille
Siikalatvan kunta avasi kunnanjohtajahaun –Siikalatvalle haetaan rohkeaa verkostoitujaa ja myönteisen kuntakuvan edistäjää

Sii­ka­lat­van kunta avasi kun­nan­joh­ta­ja­haun –Sii­ka­lat­val­le haetaan rohkeaa ver­kos­toi­tu­jaa ja myön­tei­sen kun­ta­ku­van edis­tä­jää

14.12.2023 06:00
Tilaajille
”Leikkaukset tarkoittavat todennäköisesti koulujen sulkemista” – Siikajokilaakson alueen kuntajohtajat sanovat valtionosuuksien lisäleikkauksien kohdistuvan sivistyspalveluihin

”Leik­kauk­set tar­koit­ta­vat to­den­nä­köi­ses­ti kou­lu­jen sul­ke­mis­ta” – Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen kun­ta­joh­ta­jat sanovat val­tion­osuuk­sien li­sä­leik­kauk­sien koh­dis­tu­van si­vis­tys­pal­ve­lui­hin

28.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Pirre Seppänen valittiin Lieksan kaupunginjohtajaksi

Pirre Sep­pä­nen va­lit­tiin Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

27.11.2023 19:06 3
Tilaajille
Pirre Seppänen sai Lieksasta kutsun henkilöarviointiin –  lieksalaiset pääsevät kuulemaan kaupunginjohtajaehdokkaiden haastattelua

Pirre Sep­pä­nen sai Liek­sas­ta kutsun hen­ki­lö­ar­vioin­tiin –  liek­sa­lai­set pää­se­vät kuu­le­maan kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kai­den haas­tat­te­lua

25.10.2023 14:50
Tilaajille
Seppänen jätti susikannanoton maa- ja metsätalousministerille

Sep­pä­nen jätti su­si­kan­nan­oton maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ril­le

18.10.2023 09:00
Tilaajille
Pirre Seppänen sai haastattelukutsun Lieksaan – Lieksan kaupunki haastattelee 40 hakijasta viisi

Pirre Sep­pä­nen sai haas­tat­te­lu­kut­sun Liek­saan – ­Liek­san kau­pun­ki haas­tat­te­lee 40 ha­ki­jas­ta viisi

10.10.2023 14:25
Tilaajille
Pirre Seppänen on hakenut Lieksan kaupunginjohtajaksi – Lieksan kaupunginjohtajahaun valmisteluryhmä päätti jatkaa hakuaikaa

Pirre Sep­pä­nen on hakenut Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun val­mis­te­lu­ryh­mä päätti jatkaa ha­ku­ai­kaa

26.09.2023 07:43
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto hyväksyi 711 818 euroa ylijäämäisen talousarvion – velkataakka per kuntalainen laskee 500 euroa

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi 711 818 euroa yli­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion – vel­ka­taak­ka per kun­ta­lai­nen laskee 500 euroa

19.12.2022 06:00
Tilaajille
Pirre Seppänen haki Siilinjärven kunnanjohtajaksi – Siilinjärvelle sai hakemaan muuttunut elämäntilanne

Pirre Sep­pä­nen haki Sii­lin­jär­ven kun­nan­joh­ta­jak­si – Sii­lin­jär­vel­le sai ha­ke­maan muut­tu­nut elä­män­ti­lan­ne

20.12.2022 07:13 1
Tilaajille
Tiedolla johtamisen tulokset näkyvät Siikalatvan kunnan tunnusluvuissa – ensi vuodelle luvassa reippaasti ylijäämäinen tulos

Tie­dol­la joh­ta­mi­sen tu­lok­set näkyvät Sii­ka­lat­van kunnan tun­nus­lu­vuis­sa – ensi vuo­del­le luvassa reip­paas­ti yli­jää­mäi­nen tulos

13.12.2022 09:00
Tilaajille
Seppänen sai kutsun Orimattilan kaupunginjohtajaehdokkaiden soveltuvuustesteihin

Sep­pä­nen sai kutsun Ori­mat­ti­lan kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kai­den so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

27.04.2022 09:00
Tilaajille
Pirre Seppänen on antanut suostumuksen Orimattilan kaupunginjohtajan virkaan – Seppänen sai kutsun haastatteluun

Pirre Sep­pä­nen on antanut suos­tu­muk­sen Ori­mat­ti­lan kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaan – Sep­pä­nen sai kutsun haas­tat­te­luun

13.04.2022 09:00
Tilaajille
Ensi vuodellekin luvassa lähes miljoonan ylijäämä – Siikalatvasten velat asukasti kohden alle 3 000 euron

Ensi vuo­del­le­kin luvassa lähes mil­joo­nan yli­jää­mä – Sii­ka­lat­vas­ten velat asu­kas­ti kohden alle 3 000 euron

20.12.2021 06:00
Tilaajille
Veroprosentin lasku mahdollistui tiukalla talouden pidolla – taustalla myös tahto välttää kriisikunnaksi joutuminen. Vaikeita ratkaisuja edessä kiinteistömassan vähentämiseksi

Ve­ro­pro­sen­tin lasku mah­dol­lis­tui tiu­kal­la ta­lou­den pidolla – taus­tal­la myös tahto välttää krii­si­kun­nak­si jou­tu­mi­nen. Vai­kei­ta rat­kai­su­ja edessä kiin­teis­tö­mas­san vä­hen­tä­mi­sek­si

27.11.2021 05:47 2
Tilaajille
Siikalatvalla esitys kunnallisveron laskusta ja väki mukaan budjetointiin – alijäämien kattaminen hyvällä mallilla

Sii­ka­lat­val­la esitys kun­nal­lis­ve­ron las­kus­ta ja väki mukaan bud­je­toin­tiin – ali­jää­mien kat­ta­mi­nen hyvällä mal­lil­la

04.11.2021 06:00
Tilaajille
Kakkukahvit, juhlaohjelma ja tuttavien seura saivat viihtymään – kunnanjohtajan syntymäpäivät järjestettiin talkoohengessä

Kak­ku­kah­vit, juh­la­oh­jel­ma ja tut­ta­vien seura saivat viih­ty­mään – kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vät jär­jes­tet­tiin tal­koo­hen­ges­sä

12.10.2021 15:00
Tilaajille
Kunnanjohtajan syntymäpäivävastaanotto aloittaa uuden perinteen – jatkossa kuntalaiset kutsutaan kerran vuodessa kakkukahveille

Kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vä­vas­taan­ot­to aloit­taa uuden pe­rin­teen – jat­kos­sa kun­ta­lai­set kut­su­taan kerran vuo­des­sa kak­ku­kah­veil­le

03.10.2021 15:00
Tilaajille
Suuren kysynnän vuoksi vielä kolmas Siikalatvan kuntastrategiatyöpaja – ilta on avoin myös muille kuin Kestilässä asuville

Suuren ky­syn­nän vuoksi vielä kolmas Sii­ka­lat­van kun­ta­stra­te­gia­työ­pa­ja – ilta on avoin myös muille kuin Kes­ti­läs­sä asu­vil­le

27.09.2021 10:48
Tilaajille