Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pirre Seppänen
Siikalatvan kunnanvaltuusto hyväksyi 711 818 euroa ylijäämäisen talousarvion – velkataakka per kuntalainen laskee 500 euroa

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi 711 818 euroa yli­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion – vel­ka­taak­ka per kun­ta­lai­nen laskee 500 euroa

19.12.2022 06:00
Tilaajille
Pirre Seppänen haki Siilinjärven kunnanjohtajaksi – Siilinjärvelle sai hakemaan muuttunut elämäntilanne

Pirre Sep­pä­nen haki Sii­lin­jär­ven kun­nan­joh­ta­jak­si – Sii­lin­jär­vel­le sai ha­ke­maan muut­tu­nut elä­män­ti­lan­ne

20.12.2022 07:13 1
Tilaajille
Tiedolla johtamisen tulokset näkyvät Siikalatvan kunnan tunnusluvuissa – ensi vuodelle luvassa reippaasti ylijäämäinen tulos

Tie­dol­la joh­ta­mi­sen tu­lok­set näkyvät Sii­ka­lat­van kunnan tun­nus­lu­vuis­sa – ensi vuo­del­le luvassa reip­paas­ti yli­jää­mäi­nen tulos

13.12.2022 09:00
Tilaajille
Seppänen sai kutsun Orimattilan kaupunginjohtajaehdokkaiden soveltuvuustesteihin

Sep­pä­nen sai kutsun Ori­mat­ti­lan kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kai­den so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

27.04.2022 09:00
Tilaajille
Pirre Seppänen on antanut suostumuksen Orimattilan kaupunginjohtajan virkaan – Seppänen sai kutsun haastatteluun

Pirre Sep­pä­nen on antanut suos­tu­muk­sen Ori­mat­ti­lan kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaan – Sep­pä­nen sai kutsun haas­tat­te­luun

13.04.2022 09:00
Tilaajille
Ensi vuodellekin luvassa lähes miljoonan ylijäämä – Siikalatvasten velat asukasti kohden alle 3 000 euron

Ensi vuo­del­le­kin luvassa lähes mil­joo­nan yli­jää­mä – Sii­ka­lat­vas­ten velat asu­kas­ti kohden alle 3 000 euron

20.12.2021 06:00
Tilaajille
Veroprosentin lasku mahdollistui tiukalla talouden pidolla – taustalla myös tahto välttää kriisikunnaksi joutuminen. Vaikeita ratkaisuja edessä kiinteistömassan vähentämiseksi

Ve­ro­pro­sen­tin lasku mah­dol­lis­tui tiu­kal­la ta­lou­den pidolla – taus­tal­la myös tahto välttää krii­si­kun­nak­si jou­tu­mi­nen. Vai­kei­ta rat­kai­su­ja edessä kiin­teis­tö­mas­san vä­hen­tä­mi­sek­si

27.11.2021 05:47 2
Tilaajille
Siikalatvalla esitys kunnallisveron laskusta ja väki mukaan budjetointiin – alijäämien kattaminen hyvällä mallilla

Sii­ka­lat­val­la esitys kun­nal­lis­ve­ron las­kus­ta ja väki mukaan bud­je­toin­tiin – ali­jää­mien kat­ta­mi­nen hyvällä mal­lil­la

04.11.2021 06:00
Tilaajille
Kakkukahvit, juhlaohjelma ja tuttavien seura saivat viihtymään – kunnanjohtajan syntymäpäivät järjestettiin talkoohengessä

Kak­ku­kah­vit, juh­la­oh­jel­ma ja tut­ta­vien seura saivat viih­ty­mään – kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vät jär­jes­tet­tiin tal­koo­hen­ges­sä

12.10.2021 15:00
Tilaajille
Kunnanjohtajan syntymäpäivävastaanotto aloittaa uuden perinteen – jatkossa kuntalaiset kutsutaan kerran vuodessa kakkukahveille

Kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vä­vas­taan­ot­to aloit­taa uuden pe­rin­teen – jat­kos­sa kun­ta­lai­set kut­su­taan kerran vuo­des­sa kak­ku­kah­veil­le

03.10.2021 15:00
Tilaajille
Suuren kysynnän vuoksi vielä kolmas Siikalatvan kuntastrategiatyöpaja – ilta on avoin myös muille kuin Kestilässä asuville

Suuren ky­syn­nän vuoksi vielä kolmas Sii­ka­lat­van kun­ta­stra­te­gia­työ­pa­ja – ilta on avoin myös muille kuin Kes­ti­läs­sä asu­vil­le

27.09.2021 10:48
Tilaajille
Sää oli mitä parhain Pulkkilan toritapahtumassa – Tapio-taikuri sekä Maltti ja Valtti houkuttivat väkeä kauempaakin

Sää oli mitä parhain Pulk­ki­lan to­ri­ta­pah­tu­mas­sa – Ta­pio-tai­ku­ri sekä Maltti ja Valtti hou­kut­ti­vat väkeä kauem­paa­kin

24.07.2021 20:08
Tilaajille
Pirre kutsuu kuntalaiset aamukahville Piippolaan

Pirre kutsuu kun­ta­lai­set aa­mu­kah­vil­le Piip­po­laan

12.06.2021 13:00
Tilaajille
Vuokrataloyhtiön konkurssi aiheutti Siikalatvan kunnalle mittavat tappiot – talouden tervehdyttämiseksi tiukka menokuri ja jatkossa lainaa vain investointeihin

Vuok­ra­ta­lo­yh­tiön kon­kurs­si ai­heut­ti Sii­ka­lat­van kun­nal­le mit­ta­vat tappiot – ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mi­sek­si tiukka me­no­ku­ri ja jat­kos­sa lainaa vain in­ves­toin­tei­hin

13.04.2021 14:51
Tilaajille
Pirre Seppäsen kunnanjohtajasopimukseen esitetään erokorvausta

Pirre Sep­pä­sen kun­nan­joh­ta­ja­so­pi­muk­seen esi­te­tään ero­kor­vaus­ta

20.03.2021 09:08
Tilaajille
Siikalatvan kuntaan valmistellaan uuden toimen perustamista – yhdistelmäpesti toisi kehittämis- ja esimiesresurssia

Sii­ka­lat­van kuntaan val­mis­tel­laan uuden toimen pe­rus­ta­mis­ta – yh­dis­tel­mä­pes­ti toisi ke­hit­tä­mis- ja esi­mies­re­surs­sia

26.01.2021 16:21
Tilaajille
Uusien koulujen rakentaminen tuo Siikalatvan kunnalle kulusäästöä – Jedu Piippolan yksikön kauppahinta on 1 785 000 euroa

Uusien kou­lu­jen ra­ken­ta­mi­nen tuo Sii­ka­lat­van kun­nal­le ku­lu­sääs­töä – Jedu Piip­po­lan yksikön kaup­pa­hin­ta on 1 785 000 euroa

07.01.2021 07:29
Tilaajille
Joulurauha julistettiin ilman yleisöä – Kurun joulurauhan julistus löytyy tänä vuonna netistä.

Jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin ilman yleisöä – Kurun jou­lu­rau­han ju­lis­tus löytyy tänä vuonna ne­tis­tä.

25.12.2020 05:57
Tilaajille
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Piippolan koulutiloja Siikalatvan kunnalle – tavoitteena keskustella nyt, rakennetaanko uutta vai kehitetäänkö kolmen koulun kampus

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

23.11.2020 14:31
Tilaajille
Aleksanterin ja Hovin koulun oppilaiden vanhempia kuultiin – yksi tai enintään kaksi luokkatilaa on vielä mietinnässä

Alek­san­te­rin ja Hovin koulun op­pi­lai­den van­hem­pia kuul­tiin – yksi tai enin­tään kaksi luok­ka­ti­laa on vielä mie­tin­näs­sä

20.11.2020 06:22
Tilaajille