Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raahessa helpotetaan hoiva-alan työvoimapulaa – oppisopimuskoulutus alkaa tammikuussa

Raa­hes­sa hel­po­te­taan hoi­va-alan työ­voi­ma­pu­laa – op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus alkaa tam­mi­kuus­sa

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Leppiksen ketjussa nyt 30 koronapositiivista – viimeiset tartunnat perheiden sisäisiä

Lep­pik­sen ket­jus­sa nyt 30 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta – vii­mei­set tar­tun­nat per­hei­den si­säi­siä

29.09.2021 16:10
Suuri määrä korona-altistumisia johti päiväkodin sulkemiseen Paavolassa – Leppiksen ovet suljettu maanantaista keskiviikkoon

Suuri määrä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia johti päi­vä­ko­din sul­ke­mi­seen Paa­vo­las­sa – Lep­pik­sen ovet sul­jet­tu maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon

26.09.2021 07:37
"Ei niin pientä asiaa, ettei tukea voisi pyytää" – lapsiperheiden ei tarvitse kainostella pyytää apua

"Ei niin pientä asiaa, ettei tukea voisi pyytää" – lap­si­per­hei­den ei tar­vit­se kai­nos­tel­la pyytää apua

04.09.2021 12:00
Tilaajille
Kuntien ja kuntayhtymän johtajat vetoavat kansalaisiin koronasuositusten tärkeydestä – "Suositusten noudattamisessa on ollut toivomisen varaa"

Kuntien ja kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jat ve­toa­vat kan­sa­lai­siin ko­ro­na­suo­si­tus­ten tär­key­des­tä – "Suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa on ollut toi­vo­mi­sen varaa"

29.08.2021 16:05
Ensi viikolla siikajokiset voivat saada toisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Ensi vii­kol­la sii­ka­jo­ki­set voivat saada toisen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

15.08.2021 08:00
Kotouttamisessa tarvitaan viranomaisia ja naapureita – perhekoulun aloittaminen on Raahen seutukunnan konkreettinen tavoite

Ko­tout­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan vi­ran­omai­sia ja naa­pu­rei­ta – per­he­kou­lun aloit­ta­mi­nen on Raahen seu­tu­kun­nan konk­reet­ti­nen tavoite

12.08.2021 16:00
Tilaajille
RAS muistuttaa: Ota rokote ja noudata suosituksia – koronatilanne heikentynyt nopeasti

RAS muis­tut­taa: Ota rokote ja noudata suo­si­tuk­sia – ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt no­peas­ti

10.08.2021 11:28
RAS: Walk In oli menestys – ensi viikolla 12-vuotiaat voivat saada koronarokotteen

RAS: Walk In oli me­nes­tys – ensi vii­kol­la 12-vuo­tiaat voivat saada ko­ro­na­ro­kot­teen

06.08.2021 12:46
Elokuussa siikajokiset pääsevät koronarokotteelle ilman ajanvarausta

Elo­kuus­sa sii­ka­jo­ki­set pää­se­vät ko­ro­na­ro­kot­teel­le ilman ajan­va­raus­ta

27.07.2021 13:06
RAS:n alueella 16-vuotiaiden koronarokottaminen alkamassa – ajanvaraus on jo avoinna

RAS:n alueel­la 16-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen al­ka­mas­sa – ajan­va­raus on jo avoinna

18.06.2021 10:35
Maskisuositukset kevenivät RAS:n alueella – maskia suositellaan yhä käytettävän, jos lähikontaktin välttäminen on vaikeaa

Mas­ki­suo­si­tuk­set ke­ve­ni­vät RAS:n alueel­la – maskia suo­si­tel­laan yhä käy­tet­tä­vän, jos lä­hi­kon­tak­tin vält­tä­mi­nen on vaikeaa

16.06.2021 17:47
Raahelaiskansanedustajat: Raahen päivystys turvataan sote-pykälissä

Raa­he­lais­kan­sa­ne­dus­ta­jat: Raahen päi­vys­tys tur­va­taan so­te-py­kä­lis­sä

15.06.2021 19:46
Tilaajille
RAS:n tartuntatautilääkäri virkavapaalle – lääkärin tehtävät jaetaan jatkossa kahden henkilön kesken

RAS:n tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri vir­ka­va­paal­le – lää­kä­rin teh­tä­vät jaetaan jat­kos­sa kahden hen­ki­lön kesken

29.05.2021 09:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen hankesuunnitelma hyväksyttiin: Tulossa 36-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö – toiveissa saada ARA-avustusta rakentamiseen

Mä­ke­län­rin­teen han­ke­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin: Tulossa 36-paik­kai­nen te­hos­te­tun pal­ve­lu­asu­mi­sen yksikkö – toi­veis­sa saada ARA-avus­tus­ta ra­ken­ta­mi­seen

28.05.2021 13:48
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä palkitsee väkeään – hoitotyötä tekeville 100 euron kertakorvaus koronavenymisestä

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä pal­kit­see väkeään – hoi­to­työ­tä te­ke­vil­le 100 euron ker­ta­kor­vaus ko­ro­na­ve­ny­mi­ses­tä

27.05.2021 15:14
Tilaajille
Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin – aikoja nyt varattavissa netissä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 40-vuo­tiai­siin – aikoja nyt va­rat­ta­vis­sa netissä

21.05.2021 19:41
Asuinpaikasta ja työnantajasta riippuu, järjestyykö koronarokotus työterveyden kautta – Pyhännällä, Siikalatvalla ja Siikajoella annetaan jo rokotusaikoja 40-vuotiaille

Asuin­pai­kas­ta ja työn­an­ta­jas­ta riip­puu, jär­jes­tyy­kö ko­ro­na­ro­ko­tus työ­ter­vey­den kautta – Py­hän­näl­lä, Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la an­ne­taan jo ro­ko­tus­ai­ko­ja 40-vuo­tiail­le

23.05.2021 06:41
Tilaajille
Helmi avasi 45-vuotiaille sähköisen varauksen koronarokotukseen – RAS laajentanee rokotuksia kesäkuun alussa 40-vuotiaisiin

Helmi avasi 45-vuo­tiail­le säh­köi­sen va­rauk­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen – RAS laa­jen­ta­nee ro­ko­tuk­sia ke­sä­kuun alussa 40-vuo­tiai­siin

18.05.2021 13:32

Raa­hes­sa pa­la­nees­sa talossa asui Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män päih­de­pal­ve­lun asiak­kai­ta – kun­ta­yh­ty­mäl­lä selkeät suun­ni­tel­mat koditta jää­nei­den aut­ta­mi­ses­sa

14.05.2021 12:33