Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raahen seudun koronatilanne ruuhkauttaa terveyspalveluita – testaamista joudutaan priorisoimaan, kaikkia oireisia ei ehditä testata

Raahen seudun ko­ro­na­ti­lan­ne ruuh­kaut­taa ter­veys­pal­ve­lui­ta – tes­taa­mis­ta jou­du­taan prio­ri­soi­maan, kaikkia oi­rei­sia ei ehditä testata

06.01.2022 19:44
Siikalatvalta ja Siikajoelta lähetettiin kaikkiaan 663 joulukorttia ikäihmisille – monelle joulutervehdys on ainoa laatuaan

Sii­ka­lat­val­ta ja Sii­ka­joel­ta lä­he­tet­tiin kaik­kiaan 663 jou­lu­kort­tia ikä­ih­mi­sil­le – monelle jou­lu­ter­veh­dys on ainoa laa­tuaan

21.12.2021 09:00
Tilaajille
Jokilaakson ihmiset ovat havahtuneet rokottamattomuuteen

Jo­ki­laak­son ihmiset ovat ha­vah­tu­neet ro­kot­ta­mat­to­muu­teen

16.12.2021 06:00
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä houkuttelee hoitajia töihin kertapalkkiolla – henkilöstöllekin maksetaan vihjepalkkiota

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä hou­kut­te­lee hoi­ta­jia töihin ker­ta­palk­kiol­la – hen­ki­lös­töl­le­kin mak­se­taan vih­je­palk­kio­ta

03.12.2021 09:00
Tilaajille
Maskisuositus kaikkiin Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tiloihin ja yksiköihin

Mas­ki­suo­si­tus kaik­kiin Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ti­loi­hin ja yk­si­köi­hin

02.12.2021 11:54
RAS: Walk in -rokotuksia Raahessa ja Siikajoella – koronapassin saa helpoiten Omakannasta

RAS: Walk in -ro­ko­tuk­sia Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – ko­ronapas­sin saa hel­poi­ten Oma­kan­nas­ta

26.11.2021 15:00
Raahen seutukunnan alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy? – asiasta päätetään keskiviikkona

Raahen seu­tu­kun­nan alle 25-vuo­tiail­le mak­su­ton eh­käi­sy? – asiasta pää­te­tään kes­ki­viik­ko­na

23.11.2021 07:29
Tilaajille
Raahessa pidetään kiinni vähintään nykyisestä hoidon tasosta – "Ettei ainakaan käy päinvastoin"

Raa­hes­sa pi­de­tään kiinni vä­hin­tään ny­kyi­ses­tä hoidon tasosta – "Ettei ai­na­kaan käy päin­vas­toin"

22.11.2021 12:00
Tilaajille
Perheiden ongelmiin lisää auttajia – RAS on palkannut perheohjaajia ja psykiatrisia sairaanhoitajia

Per­hei­den on­gel­miin lisää aut­ta­jia – RAS on pal­kan­nut per­he­oh­jaa­jia ja psy­kiat­ri­sia sai­raan­hoi­ta­jia

09.11.2021 10:00
Tilaajille
Terveyskeskukseen soittavat saavat kuulla tiistaista lähtien uuden tiedotteen

Ter­veys­kes­kuk­seen soit­ta­vat saavat kuulla tiis­tais­ta lähtien uuden tie­dot­teen

09.11.2021 06:00
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vetoomus: sairaana tulee pysyä kotona – uusia koronatartuntoja on tullut paljon eikä altistuneille ehditä välttämättä soittaa samana päivänä

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ve­too­mus: sai­raa­na tulee pysyä kotona – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on tullut paljon eikä al­tis­tu­neil­le ehditä vält­tä­mät­tä soittaa samana päivänä

08.11.2021 16:59
Raahessa helpotetaan hoiva-alan työvoimapulaa – oppisopimuskoulutus alkaa tammikuussa

Raa­hes­sa hel­po­te­taan hoi­va-alan työ­voi­ma­pu­laa – op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus alkaa tam­mi­kuus­sa

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Leppiksen ketjussa nyt 30 koronapositiivista – viimeiset tartunnat perheiden sisäisiä

Lep­pik­sen ket­jus­sa nyt 30 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta – vii­mei­set tar­tun­nat per­hei­den si­säi­siä

29.09.2021 16:10
Suuri määrä korona-altistumisia johti päiväkodin sulkemiseen Paavolassa – Leppiksen ovet suljettu maanantaista keskiviikkoon

Suuri määrä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia johti päi­vä­ko­din sul­ke­mi­seen Paa­vo­las­sa – Lep­pik­sen ovet sul­jet­tu maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon

26.09.2021 07:37
"Ei niin pientä asiaa, ettei tukea voisi pyytää" – lapsiperheiden ei tarvitse kainostella pyytää apua

"Ei niin pientä asiaa, ettei tukea voisi pyytää" – lap­si­per­hei­den ei tar­vit­se kai­nos­tel­la pyytää apua

04.09.2021 12:00
Tilaajille
Kuntien ja kuntayhtymän johtajat vetoavat kansalaisiin koronasuositusten tärkeydestä – "Suositusten noudattamisessa on ollut toivomisen varaa"

Kuntien ja kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jat ve­toa­vat kan­sa­lai­siin ko­ro­na­suo­si­tus­ten tär­key­des­tä – "Suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa on ollut toi­vo­mi­sen varaa"

29.08.2021 16:05
Ensi viikolla siikajokiset voivat saada toisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Ensi vii­kol­la sii­ka­jo­ki­set voivat saada toisen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

15.08.2021 08:00
Kotouttamisessa tarvitaan viranomaisia ja naapureita – perhekoulun aloittaminen on Raahen seutukunnan konkreettinen tavoite

Ko­tout­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan vi­ran­omai­sia ja naa­pu­rei­ta – per­he­kou­lun aloit­ta­mi­nen on Raahen seu­tu­kun­nan konk­reet­ti­nen tavoite

12.08.2021 16:00
Tilaajille
RAS muistuttaa: Ota rokote ja noudata suosituksia – koronatilanne heikentynyt nopeasti

RAS muis­tut­taa: Ota rokote ja noudata suo­si­tuk­sia – ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt no­peas­ti

10.08.2021 11:28
RAS: Walk In oli menestys – ensi viikolla 12-vuotiaat voivat saada koronarokotteen

RAS: Walk In oli me­nes­tys – ensi vii­kol­la 12-vuo­tiaat voivat saada ko­ro­na­ro­kot­teen

06.08.2021 12:46