6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveyspalvelut
Pyhäntä olisi yhä lähiterveysasema, vaikka liikkuva yksikkö tulisi – Pohteen aloitus ei vienyt oikeutta valita terveyskeskusta

Pyhäntä olisi yhä lä­hi­ter­vey­sa­se­ma, vaikka liik­ku­va yksikkö tulisi – ­Poh­teen aloitus ei vienyt oi­keut­ta valita ter­veys­kes­kus­ta

31.10.2023 12:00
Tilaajille
Kesäsulku vaikutti terveyspalveluiden tuottamiseen – vuodeosasto palvelee ensisijaisesti siikalatvalaisia

Ke­sä­sul­ku vai­kut­ti ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen – vuo­de­osas­to pal­ve­lee en­si­si­jai­ses­ti sii­ka­lat­va­lai­sia

20.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Terveyskylästä voi tulla tekstiviesti tai sähköposti sinulle – palvelu on käytössä Pohjois-Suomen hyvinvointialueilla

Ter­veys­ky­läs­tä voi tulla teks­ti­vies­ti tai säh­kö­pos­ti sinulle – ­pal­ve­lu on käy­tös­sä Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­ti­alueil­la

17.08.2023 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut käyttöön uusia asiakaspalvelunumeroita – vanhat numerot toimivat vuoden loppuun

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue on ottanut käyt­töön uusia asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­roi­ta – vanhat numerot toi­mi­vat vuoden loppuun

02.07.2023 12:00
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille - kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Asuk­kai­den po­ti­las­tie­dot ovat siir­ty­neet hy­vin­voin­ti­alueil­le - kuittaa Oma­kan­nas­sa il­moi­tus tie­to­je­si käy­tös­tä

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Kaleva selvitti vastaukset lukijoita huolettaviin kysymyksiin vuodenvaihteessa aloittavan Pohteen palveluista – "Päivystykseen voi hakeutua aina siellä, missä tarve ilmaantuu"

Kaleva sel­vit­ti vas­tauk­set lu­ki­joi­ta huo­let­ta­viin ky­sy­myk­siin vuo­den­vaih­tees­sa aloit­ta­van Pohteen pal­ve­luis­ta – "Päi­vys­tyk­seen voi ha­keu­tua aina siellä, missä tarve il­maan­tuu"

31.12.2022 06:00
Tilaajille
Raahessa lapsi jonottaa vuoden ajan toimintaterapiaan, mutta miksi?

Raa­hes­sa lapsi jo­not­taa vuoden ajan toi­min­ta­te­ra­piaan, mutta miksi?

12.12.2022 15:00
Tilaajille
Omaolon käyttö laajeni Pyhännällä – uuden sähköisen terveyspalvelun toivotaan helpottavan terveyskeskusten puhelinruuhkia

Omaolon käyttö laajeni Py­hän­näl­lä – uuden säh­köi­sen ter­veys­pal­ve­lun toi­vo­taan hel­pot­ta­van ter­veys­kes­kus­ten pu­he­lin­ruuh­kia

05.09.2022 06:00
Tilaajille
Päivystysapu 116117:n toiminta laajenee chattiin Pohjois-Pohjanmaalla

Päi­vys­tys­apu 116117:n toi­min­ta laa­je­nee chat­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

05.01.2022 11:34
Kunnanjohtajat vaativat yhdessä rintamassa selvitystyötä sote-palveluiden ulkoistamisen hyödyistä – joukossa myös Siikalatvan kunnanjohtaja

Kun­nan­joh­ta­jat vaa­ti­vat yhdessä rin­ta­mas­sa sel­vi­tys­työ­tä sote-pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mi­sen hyö­dyis­tä – jou­kos­sa myös Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja

07.10.2020 15:11