Kestilä
Viimeisin 4 tuntia
Eväät mukaan ja lähiluontoon retkelle – hiihtolomaviikon alkaessa luistelupaikat ovat Siikalatvalla käyttökunnossa ja ladut hoidetaan maanantaina

Eväät mukaan ja lä­hi­luon­toon ret­kel­le – hiih­to­lo­ma­vii­kon al­kaes­sa luis­te­lu­pai­kat ovat Sii­ka­lat­val­la käyt­tö­kun­nos­sa ja ladut hoi­de­taan maa­nan­tai­na

11:43
Tilaajille
Vanhemmat
Kokkonevan tuulivoimapuiston myynnistä sovittu sijoitusyhtiö Greencoat Renewablesille – voimalat käyttöön ensi vuoden alussa

Kok­ko­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton myyn­nis­tä sovittu si­joi­tus­yh­tiö Green­coat Re­ne­wab­le­sil­le – voi­ma­lat käyt­töön ensi vuoden alussa

25.02.2021 18:35
Tilaajille
Kestilän kappeliseurakunta osti joululounasrahoilla villasukkalankoja – valmiita sukkia toimitettu jo Pihlajistoon ja kudotaan kotihoitoon

Kes­ti­län kap­pe­li­seu­ra­kun­ta osti jou­lu­lou­nas­ra­hoil­la vil­la­suk­ka­lan­ko­ja – val­mii­ta sukkia toi­mi­tet­tu jo Pih­la­jis­toon ja ku­do­taan ko­ti­hoi­toon

14.02.2021 10:53
Tilaajille
Henkilöauto ja kuorma-auto kolaroivat Kestilässä – Vaalantien liikenne jouduttiin ohjaamaan kiertotielle tunneiksi

Hen­ki­lö­au­to ja kuor­ma-au­to ko­la­roi­vat Kes­ti­läs­sä – Vaa­lan­tien lii­ken­ne jou­dut­tiin oh­jaa­maan kier­to­tiel­le tun­neik­si

30.01.2021 15:52
Lievoperä - asutustilallisen elämän alku

Lie­vo­pe­rä - asu­tus­ti­lal­li­sen elämän alku

27.01.2021 18:00
Tilaajille
Maailman vanhimman hiihtokilpailun perinnettä ei haluta katkaista – laskiaiseksi suunnitellaan Kestilään vähintään nappulahiihtoja

Maail­man van­him­man hiih­to­kil­pai­lun pe­rin­net­tä ei haluta kat­kais­ta – las­kiai­sek­si suun­ni­tel­laan Kes­ti­lään vä­hin­tään nap­pu­la­hiih­to­ja

27.01.2021 07:36
Tilaajille
Pihlajiston karanteeni purettu – vierailut mahdollisia, mutta toivotuimpia virtuaalivierailut

Pih­la­jis­ton ka­ran­tee­ni purettu – vie­rai­lut mah­dol­li­sia, mutta toi­vo­tuim­pia vir­tuaa­li­vie­rai­lut

23.12.2020 14:20
Tilaajille
Yhdistysaktiiveilla suuri huoli vastuuväkipulasta –Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen Rantsilan osaston toiminta lakkaa, Kestilässä eläkeliiton yhdistys sinnittelee vielä

Yh­dis­tys­ak­tii­veil­la suuri huoli vas­tuu­vä­ki­pu­las­ta –Poh­jois-Suo­men syö­pä­yh­dis­tyk­sen Rant­si­lan osaston toi­min­ta lakkaa, Kes­ti­läs­sä elä­ke­lii­ton yh­dis­tys sin­nit­te­lee vielä

12.12.2020 07:23
Tilaajille
Pihlajistossa ei uusia koronatartuntoja – karanteeni kestää 16. päivään saakka

Pih­la­jis­tos­sa ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – ka­ran­tee­ni kestää 16. päivään saakka

11.12.2020 16:11
Tilaajille
Kokkoneva tuulivoimapuistomiljöö hahmottuu jo maastossa – myllyjen perustusten teko alkaa keväällä

Kok­ko­ne­va tuu­li­voi­ma­puis­to­mil­jöö hah­mot­tuu jo maas­tos­sa – myl­ly­jen pe­rus­tus­ten teko alkaa ke­vääl­lä

11.12.2020 06:58
Tilaajille
Kestilässä palvelukeskuksessa koronapositiivinen asiakas – Pihlajiston kaikki asukkaat ja henkilöstö testattu

Kes­ti­läs­sä pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen asiakas – Pih­la­jis­ton kaikki asuk­kaat ja hen­ki­lös­tö tes­tat­tu

10.12.2020 15:37
Paula on hurahtanut kaarnataiteeseen – kaarnapaloista nousee mieleen aiheideoita

Paula on hu­rah­ta­nut kaar­na­tai­tee­seen – kaar­na­pa­lois­ta nousee mieleen ai­he­ideoi­ta

28.11.2020 06:01
Tilaajille
Paula Moilanen tekee taidetta kaarnasta

Paula Moi­la­nen tekee tai­det­ta kaar­nas­ta

28.11.2020 05:59
Tilaajille
Jarmo Pistemaa Ismo Välijärven seuraajaksi – Siikalatvan Osuuspankin johto vaihtuu talvella

Jarmo Pis­te­maa Ismo Vä­li­jär­ven seu­raa­jak­si – Sii­ka­lat­van Osuus­pan­kin johto vaihtuu tal­vel­la

23.11.2020 08:56
Tilaajille
Pikkupihlajan väki pääsee alkuvuodesta terveisiin tiloihin – Kestilän koulun pihapiiriin päiväkodin väistötilat

Pik­ku­pih­la­jan väki pääsee al­ku­vuo­des­ta ter­vei­siin ti­loi­hin – Kes­ti­län koulun pi­ha­pii­riin päi­vä­ko­din väis­tö­ti­lat

23.11.2020 07:51
Tilaajille
Sorateiden kunnossapidon kannalta konstikas syksy – Vuolijoentien kuntoa kuormittaa myös runsas raskasliikenne

So­ra­tei­den kun­nos­sa­pi­don kan­nal­ta kons­ti­kas syksy – Vuo­li­joen­tien kuntoa kuor­mit­taa myös runsas ras­kas­lii­ken­ne

13.11.2020 08:14
Tilaajille
Löytyykö Kestilästä talkooeuroja tarpeeksi – yhteinen ”olohuone” vaatisi vielä 1 500 euroa

Löy­tyy­kö Kes­ti­läs­tä tal­koo­eu­ro­ja tar­peek­si – yh­tei­nen ”o­lo­huo­ne” vaatisi vielä 1 500 euroa

15.08.2017 12:00

K-kaup­pias vaihtuu Kes­ti­läs­sä

26.04.2016 00:00