Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Yva-selvitys
Jättimäinen merituulivoimapuisto Halla jakaa ihmiset tasan – Sähkölinjat mietityttävät eniten

Jät­ti­mäi­nen me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to Halla jakaa ihmiset tasan – Säh­kö­lin­jat mie­ti­tyt­tä­vät eniten

09.09.2023 15:00
Tilaajille
Metsälinjan vahvistamisen YVA-ohjelma nähtävillä – Siikalatvalla uusittaisiin voimajohto nykyiselle paikalle. Yleisötilaisuus Teams keskiviikkona

Met­sä­lin­jan vah­vis­ta­mi­sen YVA-oh­jel­ma näh­tä­vil­lä – Sii­ka­lat­val­la uu­sit­tai­siin voi­ma­joh­to ny­kyi­sel­le pai­kal­le. Ylei­sö­ti­lai­suus Teams kes­ki­viik­ko­na

13.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirissä vielä mietitään valitusluvan hakemista Hailuodon kiinteälle yhteydelle – aikaa on 6. helmikuuta saakka

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ris­sä vielä mie­ti­tään va­li­tus­lu­van ha­ke­mis­ta Hai­luo­don kiin­teäl­le yh­tey­del­le – aikaa on 6. hel­mi­kuu­ta saakka

05.01.2023 15:00
Tilaajille
Mielipiteillä Leuvannevan tuulipuiston rakentamisesta on merkitystä myös nykytilan kartoituksessa – erilliset lausunnot sekä YVA:sta että kaavasta

Mie­li­pi­teil­lä Leu­van­ne­van tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta on mer­ki­tys­tä myös ny­ky­ti­lan kar­toi­tuk­ses­sa – eril­li­set lau­sun­not sekä YVA:sta että kaa­vas­ta

18.06.2022 06:00
Tilaajille
Ely lausui Uljuan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta – välivaihtoehdossa huomio myllyjen määrän tai sijainnin suhteen

Ely lausui Uljuan tuu­li­voi­ma­puis­ton YVA-suun­ni­tel­mas­ta – vä­li­vaih­to­eh­dos­sa huomio myl­ly­jen määrän tai si­jain­nin suhteen

06.04.2022 06:00
Tilaajille
Kangastuulen voimalat Siikajoella eivät tarvitse uutta YVA:a

Kan­gas­tuu­len voi­ma­lat Sii­ka­joel­la eivät tar­vit­se uutta YVA:a

09.02.2022 12:00
Tilaajille
Ely antoi täydennysohjeita Tuulikaarron YVA:an – arvioinnin painopisteisiin tulee lisätä muun muassa ihmisten elinolot, luonnon monimuotoisuus, pohjavesivaikutukset

Ely antoi täy­den­nys­oh­jei­ta Tuu­li­kaar­ron YVA:an – ar­vioin­nin pai­no­pis­tei­siin tulee lisätä muun muassa ih­mis­ten eli­no­lot, luonnon mo­ni­muo­toi­suus, poh­ja­ve­si­vai­ku­tuk­set

21.05.2021 05:55
Tilaajille