Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi
Kuukausi
Koronarokotukset ovat laajenneet Pyhännällä – ajanvaraukseen soittaessa ohjeet kuunneltava tarkoin ja odotettava takaisinsoittoa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat laa­jen­neet Py­hän­näl­lä – ajan­va­rauk­seen soit­taes­sa ohjeet kuun­nel­ta­va tarkoin ja odo­tet­ta­va ta­kai­sin­soit­toa

13.04.2021 14:46
Koronarokotuspäivää oli odotettu – rokotukset hoituvat sujuvasti rokotustiimin yhteistyöllä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­päi­vää oli odo­tet­tu – ro­ko­tuk­set hoi­tu­vat su­ju­vas­ti ro­ko­tus­tii­min yh­teis­työl­lä

08.04.2021 06:16
Tilaajille
Helmen toimialueelle houkutellaan lähihoitajan työstä kiinnostuneita oppisopimuskoulutukseen – Pyhännällä tarjolla työyhteisö, jossa voi käyttää vahvuuksiaan edesauttaen arvokasta vanhenemista

Helmen toi­mi­alueel­le hou­ku­tel­laan lä­hi­hoi­ta­jan työstä kiin­nos­tu­nei­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen – Py­hän­näl­lä tar­jol­la työyh­tei­sö, jossa voi käyttää vah­vuuk­siaan edes­aut­taen ar­vo­kas­ta van­he­ne­mis­ta

05.04.2021 06:21
Tilaajille
Pyhännällä koronarokotusaikojen ajanvaraus jatkossa tiistaisin ja keskiviikkoisin – huhti–toukokuulla käyttöön sähköinen ajanvaraus

Py­hän­näl­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­jen ajan­va­raus jat­kos­sa tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin – huh­ti–­tou­ko­kuul­la käyt­töön säh­köi­nen ajan­va­raus

28.03.2021 19:10
Vanhemmat
Pyhännällä kaksi uutta koronatartuntaa, altistuneita 34, Siikajoella yksi uusi tartunta – rokotukset joudutaan keskeyttämään, koska uusista rokotemääristä ei ole tietoa

Py­hän­näl­lä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­ta 34, Sii­ka­joel­la yksi uusi tar­tun­ta – ro­ko­tuk­set jou­du­taan kes­keyt­tä­mään, koska uusista ro­ko­te­mää­ris­tä ei ole tietoa

12.03.2021 13:11 1
Helmi helpottaa rokoteajan varaamista – omat numerot yli 70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville 60 vuotta täyttäneille

Helmi hel­pot­taa ro­ko­te­ajan va­raa­mis­ta – omat numerot yli 70-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 60 vuotta täyt­tä­neil­le

05.03.2021 17:31
Koronarokotetta tarjotaan ikäihmisille – perusterveiden kuntalaisten vuoro ei ole vielä

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan ikä­ih­mi­sil­le – pe­rus­ter­vei­den kun­ta­lais­ten vuoro ei ole vielä

10.02.2021 14:46
Vuodeosaston sijaan pyhäntäläisille apua Pyhännän kotisairaalasta – Haapaveden vuodeosasto muuttuu arviointi- ja kuntoutusyksiköksi

Vuo­de­osas­ton sijaan py­hän­tä­läi­sil­le apua Py­hän­nän ko­ti­sai­raa­las­ta – Haa­pa­ve­den vuo­de­osas­to muuttuu ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­si­kök­si

14.10.2020 07:27
Tilaajille