Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi
Ovet auki uuteen Pyhännän sote-keskukseen – Nestorista muutto alkaa keskiviikkona

Ovet auki uuteen Py­hän­nän sote-kes­kuk­seen – ­Nes­to­ris­ta muutto alkaa kes­ki­viik­ko­na

07.08.2023 16:05
Tilaajille
Hyvinvointitalo edistyy aikataulussa

Hy­vin­voin­ti­ta­lo edistyy ai­ka­tau­lus­sa

20.12.2022 12:00
Tilaajille
Pyhännällä jaetaan jo viidettä rokotetta immuunipuutteisille – neljäs rokote jaossa riskiryhmiin kuuluville

Py­hän­näl­lä jaetaan jo vii­det­tä ro­ko­tet­ta im­muu­ni­puut­tei­sil­le – neljäs rokote jaossa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le

18.06.2022 17:00
Ukrainasta Pyhännälle tulleet anonevat tilapäistä suojelua – kunnanjohtaja Mäkeläinen: “Pyhännälle saapuneiden ukrainalaisten saapumisprosessi on toiminut äärimmäisen hyvin”

Uk­rai­nas­ta Py­hän­näl­le tulleet ano­ne­vat ti­la­päis­tä suo­je­lua – kun­nan­joh­ta­ja Mä­ke­läi­nen: “Py­hän­näl­le saa­pu­nei­den uk­rai­na­lais­ten saa­pu­mis­pro­ses­si on toi­mi­nut ää­rim­mäi­sen hyvin”

10.03.2022 06:00
Tilaajille
Jokilaakson ihmiset ovat havahtuneet rokottamattomuuteen

Jo­ki­laak­son ihmiset ovat ha­vah­tu­neet ro­kot­ta­mat­to­muu­teen

16.12.2021 06:00
Tilaajille
Sote-piiri Helmi antaa kolmannen koronarokotteen – rokotetta tarjotaan voimakkaasti immuunipuutteisille

Sote-pii­ri Helmi antaa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen – ro­ko­tet­ta tar­jo­taan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

22.09.2021 14:04
Pyhännällä todettu yksi uusi koronavirustartunta – ensimmäiselle koronarokotukselle pääsee ilman ajanvarausta lauantaina

Py­hän­näl­lä todettu yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – en­sim­mäi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le pääsee ilman ajan­va­raus­ta lauan­tai­na

27.08.2021 12:47
Pyhännällä raportoitiin viikonloppuna yksi uusi koronatartunta, altistuneiden joukossa ei ole kuntalaisia – koronarokotukset laajenivat myös Pyhännällä

Py­hän­näl­lä ra­por­toi­tiin vii­kon­lop­pu­na yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa ei ole kun­ta­lai­sia – ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat myös Py­hän­näl­lä

09.08.2021 14:56
Tilaajille
Pyhännällä aloitetaan 12-15-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset THL:n suositusten mukaan – muita kuin riskiryhmiin kuuluvia alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi rokoteta Suomessa.

Py­hän­näl­lä aloi­te­taan 12-15-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set THL:n suo­si­tus­ten mukaan – muita kuin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via alle 16-vuo­tiai­ta ei tois­tai­sek­si ro­ko­te­ta Suo­mes­sa.

18.06.2021 14:08
Koronarokotukset laajenivat Pyhännällä, vuorossa jo 16 vuotta täyttäneet

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat Py­hän­näl­lä, vuo­ros­sa jo 16 vuotta täyt­tä­neet

06.06.2021 18:28
Asuinpaikasta ja työnantajasta riippuu, järjestyykö koronarokotus työterveyden kautta – Pyhännällä, Siikalatvalla ja Siikajoella annetaan jo rokotusaikoja 40-vuotiaille

Asuin­pai­kas­ta ja työn­an­ta­jas­ta riip­puu, jär­jes­tyy­kö ko­ro­na­ro­ko­tus työ­ter­vey­den kautta – Py­hän­näl­lä, Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la an­ne­taan jo ro­ko­tus­ai­ko­ja 40-vuo­tiail­le

23.05.2021 06:41
Tilaajille
Helmi avasi 45-vuotiaille sähköisen varauksen koronarokotukseen – RAS laajentanee rokotuksia kesäkuun alussa 40-vuotiaisiin

Helmi avasi 45-vuo­tiail­le säh­köi­sen va­rauk­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen – RAS laa­jen­ta­nee ro­ko­tuk­sia ke­sä­kuun alussa 40-vuo­tiai­siin

18.05.2021 13:32
Koronarokotukset laajenevat Pyhännällä keskiviikkona – kaikki 50 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat voivat varata koronarokotusajan

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä kes­ki­viik­ko­na – kaikki 50 vuotta tänä vuonna täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat voivat varata ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan

04.05.2021 11:14
Koronarokotukset laajenevat Pyhännällä vuonna 1961 syntyneisiin – rokotteet kohdennetaan THL:n suositusten mukaan

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä vuonna 1961 syn­ty­nei­siin – ro­kot­teet koh­den­ne­taan THL:n suo­si­tus­ten mukaan

25.04.2021 15:00
Koronarokotukset laajenevat Pyhännällä 2. riskiryhmiin kuuluviin – kuulut riskiryhmään 2., jos sinulla on esimerkiksi jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä 2. ris­ki­ryh­miin kuu­lu­viin – kuulut ris­ki­ryh­mään 2., jos sinulla on esi­mer­kik­si jat­ku­vaa lää­ki­tys­tä vaativa astma

18.04.2021 14:00
Koronarokotukset ovat laajenneet Pyhännällä – ajanvaraukseen soittaessa ohjeet kuunneltava tarkoin ja odotettava takaisinsoittoa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat laa­jen­neet Py­hän­näl­lä – ajan­va­rauk­seen soit­taes­sa ohjeet kuun­nel­ta­va tarkoin ja odo­tet­ta­va ta­kai­sin­soit­toa

13.04.2021 14:46
Koronarokotuspäivää oli odotettu – rokotukset hoituvat sujuvasti rokotustiimin yhteistyöllä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­päi­vää oli odo­tet­tu – ro­ko­tuk­set hoi­tu­vat su­ju­vas­ti ro­ko­tus­tii­min yh­teis­työl­lä

08.04.2021 06:16
Tilaajille
Helmen toimialueelle houkutellaan lähihoitajan työstä kiinnostuneita oppisopimuskoulutukseen – Pyhännällä tarjolla työyhteisö, jossa voi käyttää vahvuuksiaan edesauttaen arvokasta vanhenemista

Helmen toi­mi­alueel­le hou­ku­tel­laan lä­hi­hoi­ta­jan työstä kiin­nos­tu­nei­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen – Py­hän­näl­lä tar­jol­la työyh­tei­sö, jossa voi käyttää vah­vuuk­siaan edes­aut­taen ar­vo­kas­ta van­he­ne­mis­ta

05.04.2021 06:21
Tilaajille
Pyhännällä koronarokotusaikojen ajanvaraus jatkossa tiistaisin ja keskiviikkoisin – huhti–toukokuulla käyttöön sähköinen ajanvaraus

Py­hän­näl­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­jen ajan­va­raus jat­kos­sa tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin – huh­ti–­tou­ko­kuul­la käyt­töön säh­köi­nen ajan­va­raus

28.03.2021 19:10