Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatvan kunta
Kahdessa vuodessa on paremmin aikaa toteuttaa tavoitteita

Kah­des­sa vuo­des­sa on pa­rem­min aikaa to­teut­taa ta­voit­tei­ta

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Siikalatvan alakoululaiset kesälomalle Kylien kasvatti-lippiksissä – markkinointitempaus on herättänyt kiinnostusta lippiksen ostamiseen niin, että myyntimahdollisuutta pohditaan

Sii­ka­lat­van ala­kou­lu­lai­set ke­sä­lo­mal­le Kylien kas­vat­ti-lip­pik­sis­sä – mark­ki­noin­ti­tem­paus on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta lip­pik­sen os­ta­mi­seen niin, että myyn­ti­mah­dol­li­suut­ta poh­di­taan

07.06.2021 16:29 1
Tilaajille
Kunnanhallitus päätti JEDUn ostosta ennakkoon valmistelemattomana lisäasiana – päätöksen lopullisia taloudellisia vaikutuksia ei ole voitu laskea

Kun­nan­hal­li­tus päätti JEDUn ostosta en­nak­koon val­mis­te­le­mat­to­ma­na li­sä­asia­na – pää­tök­sen lo­pul­li­sia ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia ei ole voitu laskea

02.06.2021 15:56 1
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto valitsee loppukaudeksi uuden puheenjohtajan – keskiviikkona valtuuston asialistalla kolme eropyyntöä luottamustoimesta

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to va­lit­see lop­pu­kau­dek­si uuden pu­heen­joh­ta­jan – kes­ki­viik­ko­na val­tuus­ton asia­lis­tal­la kolme ero­pyyn­töä luot­ta­mus­toi­mes­ta

04.05.2021 14:49
Tilaajille
Siikalatvalla etsitään ratkaisua vuokra-asuntotilanteeseen – odotettavissa periaatepäätös, miten kunta on mukana asuntorakentamisessa

Sii­ka­lat­val­la et­si­tään rat­kai­sua vuok­ra-asun­to­ti­lan­tee­seen – odo­tet­ta­vis­sa pe­riaa­te­pää­tös, miten kunta on mukana asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa

23.04.2021 14:00
Tilaajille
Siikalatvalta postia maan hallitukselle ja maakunnan kansanedustajille – Siikalatvan kuntapäättäjät esittävät huolensa turpeen käytön hallitsemattomasta alasajosta

Sii­ka­lat­val­ta postia maan hal­li­tuk­sel­le ja maa­kun­nan kan­sa­ne­dus­ta­jil­le – Sii­ka­lat­van kun­ta­päät­tä­jät esit­tä­vät huo­len­sa turpeen käytön hal­lit­se­mat­to­mas­ta alas­ajos­ta

20.04.2021 17:32
Tilaajille
Päivi Myllylää esitetään Siikalatvan kunnan hallinto- ja talousjohtajan virkaan

Päivi Myl­ly­lää esi­te­tään Sii­ka­lat­van kunnan hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­jan virkaan

16.04.2021 08:16 1
Tilaajille
Yhteismetsien tuulivoimapuistoa valmistelee ABO Wind Oy – Uljuan tuulipuistoon suunnitteilla 50–70 tuulivoimalaa

Yh­teis­met­sien tuu­li­voi­ma­puis­toa val­mis­te­lee ABO Wind Oy – Uljuan tuu­li­puis­toon suun­nit­teil­la 50–70 tuu­li­voi­ma­laa

29.03.2021 12:34
Tilaajille
Pirre Seppäsen kunnanjohtajasopimukseen esitetään erokorvausta

Pirre Sep­pä­sen kun­nan­joh­ta­ja­so­pi­muk­seen esi­te­tään ero­kor­vaus­ta

20.03.2021 09:08
Tilaajille
Siikalatvan kunnan hallinto- ja talousjohtaja Seija Mäenpää irtisanoutui – irtisanoutumisilmoitus maanantaina kunnanhallituksen asialistalla

Sii­ka­lat­van kunnan hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­ja Seija Mäenpää ir­ti­sa­nou­tui – ir­ti­sa­nou­tu­mis­il­moi­tus maa­nan­tai­na kun­nan­hal­li­tuk­sen asia­lis­tal­la

10.03.2021 15:10
Tilaajille
Siikalatvan hyvinvointi- ja viestintäpäälliköksi valittiin Kaisa Louet-Similä

Sii­ka­lat­van hy­vin­voin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­li­kök­si va­lit­tiin Kaisa Louet-Si­mi­lä

02.03.2021 12:10
Tilaajille
14 hakijaa Siikalatvan hyvinvointi- ja viesintäpäällikön toimeen – kauimmainen kiinnostunut Intiasta

14 hakijaa Sii­ka­lat­van hy­vin­voin­ti- ja vie­sin­tä­pääl­li­kön toimeen – kauim­mai­nen kiin­nos­tu­nut In­tias­ta

22.02.2021 12:42
Tilaajille
Kolme työntekijää teki Siikalatvan kunnan sosiaalipalveluista epäkohtailmoituksen – kunta antoi aluehallintovirastolle selvityksen tilanteesta ja korjaustoimista

Kolme työn­te­ki­jää teki Sii­ka­lat­van kunnan so­siaa­li­pal­ve­luis­ta epä­koh­ta­il­moi­tuk­sen – kunta antoi alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le sel­vi­tyk­sen ti­lan­tees­ta ja kor­jaus­toi­mis­ta

16.02.2021 16:36
Tilaajille
Toisiko keinotodellisuus nostetta Siikalatvalle?

Toisiko kei­no­to­del­li­suus nos­tet­ta Sii­ka­lat­val­le?

16.02.2021 16:12
Tilaajille
Siikalatva hakee johtavaa sosiaalityöntekijää – Marja Sundqvist virkavapaalla aluekoordinaattorina sote-valmisteluissa

Sii­ka­lat­va hakee joh­ta­vaa so­siaa­li­työn­te­ki­jää – Marja Sund­qvist vir­ka­va­paal­la alue­koor­di­naat­to­ri­na sote-val­mis­te­luis­sa

12.02.2021 06:09
Tilaajille
Siikalatvan kunta perustaa hyvinvointi- ja viestintäpäällikön toimen – toimi tulee pian hakuun

Sii­ka­lat­van kunta pe­rus­taa hy­vin­voin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­li­kön toimen – toimi tulee pian hakuun

30.01.2021 08:58
Tilaajille
Siikalatvan kuntaan valmistellaan uuden toimen perustamista – yhdistelmäpesti toisi kehittämis- ja esimiesresurssia

Sii­ka­lat­van kuntaan val­mis­tel­laan uuden toimen pe­rus­ta­mis­ta – yh­dis­tel­mä­pes­ti toisi ke­hit­tä­mis- ja esi­mies­re­surs­sia

26.01.2021 16:21
Tilaajille
Siikalatva mukaan esikoulukokeiluun

Sii­ka­lat­va mukaan esi­kou­lu­ko­kei­luun

25.01.2021 14:27
Päätös neljän uuden koulun ja Kestilän varhaiskasvatustilojen rakentamisen suunnittelusta – kolmen kylän yhteisen yläkoulun paikka avoin

Päätös neljän uuden koulun ja Kes­ti­län var­hais­kas­va­tus­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­ta – kolmen kylän yh­tei­sen ylä­kou­lun paikka avoin

16.10.2020 09:47
Tilaajille
Pulkkilan alakoulun rakentamisen aloitus siirtyy – kunta ja Oulun Rakennusteho Oy sopivat hankeyhteistyön päättämisestä

Pulk­ki­lan ala­kou­lun ra­ken­ta­mi­sen aloitus siirtyy – kunta ja Oulun Ra­ken­nus­te­ho Oy sopivat han­ke­yh­teis­työn päät­tä­mi­ses­tä

29.09.2020 16:04
Tilaajille